Závěrečný účet města Úvaly a zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2021

Podstatou závěrečného účtu města je zhodnotit čerpání finančních prostředků na základě schváleného rozpočtu a dalších následných rozpočtových opatřeních schválených v roce 2021.
Celkem bylo schváleno šest rozpočtových opatření, poslední 6. RO odpovídá skutečnému čerpání v roce 2021.
Celkové příjmy 179 759 249,83 Kč
daňové příjmy 128 825 722, 18 Kč
nedaňové příjmy 26 442 653,31,- Kč
přijaté transfery (dotace) 22 894 505, 83 Kč
Nejvyšší část příjmů činí daňové příjmy. Daň z nemovitosti je používána na rekonstrukci infrastruktury města.

Celkové výdaje 171 413 282,43,- Kč
běžné výdaje 142 103 095,91,- Kč
kapitálové výdaje 29 309 619,97,- Kč
Splátky úvěrů činily 18 492 384,- Kč
Nejvyšší část běžných nákladů tvoří mzdové náklady spolu s odvody a pojištěním, opravy a udržování, nákup služeb a nákup energií. Kapitálové výdaje jsou nejvyšší na položce 6121, která je vázána na PD a samotné stavby v celkové hodnotě investičního majetku ve výši 21 990 189,- Kč. Další výraznou položkou je neinvestiční příspěvek pro zřízené příspěvkové organizace městem a to 40 850 662,- Kč, investiční příspěvek TS 5 094 000,- Kč.

Zůstatek na účtech města ke dni 31.12.2021 činil 15 129 146,11 Kč.

Přezkum hospodaření provedla společnost s.r.o. ATLAS audit, Čelákovice dle zákona č. 420/2004 Sb. Dle zprávy auditora není námitek proti vedení účetnictví a hospodaření města, které je v souladu s příslušnými právními normami. Nebyly zjištěny chyby, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Auditor ve zprávě popsal i rozpočtovou odpovědnost města Úvaly, podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky činí 83,14%. Snížení o cca 12%.

Zpráva auditora zde

Závěrečný účet města zde

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name