Povinně zveřejňované informace

INFORMACE
dle zákona č. 106/1999 Sb.

1/ Oficiální název
Město Úvaly

2/ Důvod a způsob založení
Město Úvaly vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č.1/1993 Sb., ústava České republiky a podle ustanovení § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění (zákon č. 367/1990 Sb, o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.). Podle § 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejněprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3/ Organizační struktura
Organizační struktura MěÚ Úvaly

4/ Kontaktní spojení
Adresa a kontaktní spojení

5/ Případné platby můžete poukázat na:
KB, a.s., Praha - Podvinný mlýn, č.účtu: 19-1524-201/0100
GE Capital Bank, a.s., Český Brod, č.účtu: 10006-5000128-584/0600

6/ IČO
00240931

7/ DIČ
CZ00240931

8/ Rozpočet v tomto a předchozím kalendářním roce
Finanční údaje

9/ Žádosti o informace
Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách v podatelně bebo poštou.

Formulář o poskytnutí informace ke stažení zde.

Ceník úkonů při poskytování informací ke stažení zde. 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2011 ke stažení zde.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2012 ke stažení zde.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2013 k nahlédnutí zde.

10/ Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání je možný v úředních hodinách na podatelně nebo elektronickou formou.

11/ Opravné prostředky
Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12/ Formuláře
Formuláře MěÚ Úvaly

13/ Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Portál veřejné správy České republiky

14/ Nejdůležitější předpisy
Vyhlášky a nařízení

15/ Sazebník úhrad za poskytování informací
Poplatky

16/ Seznam organizací
Seznam organizací

17/ Výroční zpráva

Výroční zpráva pro rok 2006
Výroční zpráva pro rok 2007
Výroční zpráva pro rok 2008
Výroční zpráva pro rok 2009
Výroční zprava pro rok 2010 
Výroční zpráva pro rok 2011
Výroční zpráva pro rok 2012

18/ Datová schránka

Datová schránka

Od 1.10.2009 je možno komunikovat s naším úřadem prostřednictvím datové schránky, jak ukládá Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra a provozovatelem Česká pošta,s.p. Podrobné informace získáte na

http://www.datoveschranky.info/ nebo na bezplatné infolince

270 005 200.

ID datové schránky Města Úvaly : pa3bvse

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Informace o registru
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "oznámení") podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").
Vedení registru zabezpečuje evidenční orgán, kterým je  tajemnice Městského úřadu Úvaly.

Nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, přidělí evideční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti.

Poučení
Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.
Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše Kč 100.000 Kč.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

Formulář pro odeslání žádosti na zjištění informací o veřejném funkcionáři najdete zde.

ÚDAJE O VYDANÉM ÚZEMNÍM PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ÚVALY ZVEŘEJNĚNÉ V SOULADU S § 165 odst. 2 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ (STAVEBNÍ ZÁKON) - bližš informace ke stažení zde.