Ztráty a nálezy

Jak postupovat při ztrátě nebo nálezu psa (případně jiného zvířete)
V případě ztráty nebo nálezu psa kontaktujte:
ve všední dny pracovníky MěÚ Úvaly odbor správní
tel.:281 091 541, 281 982 485,
ve večerních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích volejte Policii ČR Obvodní oddělení Úvaly
tel.:974 881 760,
nebo zaměstnance MěÚ Úvaly
tel.:723 040 530, 730 189 026, 606 824 260.

V Úvalech v ul. 5 května byl nalezen pes více informací zde.

Ztráty a nálezy 
řeší  Občanský zákoník  č. 40/1960 Sb. -  § 131 , zákon 102/1990  - § 13
Agendu ztrát a nálezů pro občany Úval  zabezpečuje MěÚ Úvaly . Nalezenou věc je MěÚ povinen přijmout. Doba, po kterou se může vlastník věci přihlásit, je stanovena na 6 měsíců od odevzdání věci. Pokud se vlastník o věc v zákonem stanovené lhůtě nepřihlásí, propadá věc do vlastnictví obce, na jejímž územík nálezu došlo. Přihlásí-li se vlastník věci ve stanovené lhůtě, je povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. 
Popis postupu
Ztráta
V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na MěÚ Úvaly , zda nebyla někým nalezena a úřadu odevzdána. U věcí nalezených  lze tyto informace získat v Informační kanceláři - Podatelně , správní odbor ,  v přízemí budovy Městského úřadu Úvaly,Pražská ulice 276  , tel. 281091563. Při převzetí věci musí občan prokázat vlastnictví věci . O převzetí věci bude sepsán protokol. 
Nález
V případě , že občan nalezne věc, je povinen ji odevzdat příslušnému úřadu. Když dojde k nálezu, dostaví se občan s občanským průkazem na Informační kancelář - Podatelnu odbor správní v přízemí budovy Městského úřadu Úvaly Pražská ulice 276. Na místě s ním bude sepsán protokol o nálezu.