Ztráty a nálezy

 • červen 2021
 • květen 2021
 • duben 2021
 • březen 2021
 • únor 2021
 • leden 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • Starší

Jak postupovat při ztrátě nebo nálezu psa (případně jiného zvířete)

V případě ztráty nebo nálezu psa kontaktujte:
 • ve všední dny pracovníky MěÚ Úvaly odbor správní tel. 281 091 541, 281 981 539
 • ve večerních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích volejte Policii ČR, Obvodní oddělení Úvaly tel. 974 881 760 nebo zaměstnance MěÚ Úvaly tel. 723 040 530, 730 189 026, 606 824 260

Ztráty a nálezy věcí

Řeší občanský zákoník v platném znění. Agendu ztrát a nálezů pro občany Úval  zabezpečuje MěÚ Úvaly. Nalezenou věc je úřad povinen přijmout. Doba, po kterou se může vlastník věci přihlásit, je stanovena na 36 měsíců od odevzdání věci. Pokud se vlastník o věc v zákonem stanovené lhůtě nepřihlásí, propadá věc do vlastnictví obce, na jejímž územík nálezu došlo. Přihlásí-li se vlastník věci ve stanovené lhůtě, je povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.

Popis postupu

Ztráta V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na MěÚ Úvaly , zda nebyla někým nalezena a úřadu odevzdána. U věcí nalezených  lze tyto informace získat v podatelně - informačním centru  v přízemí budovy Městského úřadu Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, tel. 281 091 561.  Při převzetí věci musí občan prokázat vlastnictví věci, o jejím převzetí bude sepsán protokol. Nález V případě, že občan nalezne věc, je povinen ji odevzdat příslušnému úřadu. Když dojde k nálezu, dostaví se občan s občanským průkazem na   podatelnu - informační centrum  v přízemí budovy Městského úřadu Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, tel. 281 091 561.  Na místě s ním bude sepsán protokol o nálezu.