Úvaly - město v zeleni

ESG

ESG je mezinárodně zažitá zkratka pro anglické výrazy Envirnonmental, Social a Governance. Což jsou označení pro oblasti (a v nich řízené dopady):

Udržitelnost je definovaná v kontextu lidské civilizace jako praktická schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich životní úroveň.

Udržitelný rozvoj se postupně stává zásadní a nedílnou součástí rozvoje obcí a měst. Zvláště v poslední době nabývá rozměr udržitelnosti na významu a v následujících letech budou například z evropských prostředků podporovány zejména takové aktivity, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Město Úvaly v udržitelnosti vidí důležitý aspekt rozvoje a cestu, kterou se chce vydat.

Národním dokumentem, ve kterém jsou definovány základní cíle udržitelného rozvoje je Strategický rámec Česká republika 2030, který stanoví šest základních oblastí, jejichž prostřednictvím je udržitelný rozvoj v ČR naplňován.

Udržitelný rozvoj usiluje o vyváženost jednotlivých rovin života společnosti (ekonomické, sociální a environmentální) na globální, regionální i lokální úrovni s cílem zajistit zdraví a kvalitu života každého jednotlivce.