Úvaly - město v zeleni

Městská policie

Mobil: 603 560 008

email: mestskapolicie@mestouvaly.cz

Pracovní doba

Po – Ne – 7:00 – 19:00


Úřední hodiny 

Po – 16:00 – 18:00

St –  09:00 – 11:00   

Pokud by vám úřední hodiny nevyhovovaly, je možné si sjednat jiný termín po telefonické domluvě na výše uvedeném čísle.

 

Adresa služebny MP Úvaly

Pražská 276 (ve dvoře)

Úvaly

250 82

Velitelka městské policie

Králová Jana

734 602 736

 jana.kralova@mestouvaly.cz

sledujte náš facebook 

na našem FB zveřejňujeme i nálezy zvířat

 

Základní informace o Městské policii Úvaly

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.04.2014 přijalo usnesení č. Z-43/2014, kterým vydalo v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o zřízení městské policie.

Od 01.09.2014 zahajuje svou činnost na území města Úvaly Městská policie Úvaly.

Od 18.02.2020 Městská policie Úvaly vykonává svou činnost nejen na území Úval ale i na území již devíti okolních obcí a těmi jsou: Škvorec, Přišimasy, Tuklaty, Zlatá, Dobročovice, Květnice, Sibřina, Jirny, Horoušany, Doubek a Hradešín.

Městská policie je přímo podřízena starostovi města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky. Slouží všem občanům, které ochraňuje a její činnost je především namířena proti narušitelům veřejného pořádku.

Základní činnosti Městské policie Úvaly

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii