Úvaly - město v zeleni

Projekt přeložky I/12

Dopravní význam stavby

Přeložka silnice I/12 svou nově navrženou polohou umožňuje přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností na zklidnění dopravy a možnou změnu navazující infrastruktury.

Nová poloha silnice I/12 mimo zastavěné části zároveň umožňuje realizaci prostorově náročnějšího čtyřpruhového, směrově děleného příčného uspořádání, které odpovídá stávajícím a předpokládaným dopravním zatížením a významu komunikace. Silnice I/12 je v systému komunikací hl. m. Prahy důležitou radiální komunikací s regionálním i nadregionálním významem.

Spojuje Prahu s východní částí přípražského regionu, a ve svém pokračování se v Kolíně napojuje na silnici I/38, propojující východní část Středočeského kraje od rychlostní komunikace R10 (E65) přes Nymburk, dálnici D11 (E67), Kolín až po Kutnou Horu.

Stávající silnice I/12 v úseku Praha–Běchovice–Úvaly prochází přímo souvislou oboustrannou zástavbou městských částí Běchovice a Újezd nad Lesy a částečně i jižním segmentem města Úvaly. Silnice je využívána vedle tranzitní dopravy k zajištění každodenních příměstských vztahů přilehlých sídel k Praze a přímé obsluze stále se rozvíjejícího přilehlého území.


Umístění a popis stavby

Silnice I/12 ve své nově navržené poloze o celkové délce 12 601 metrů prochází územím hlavního města (44 % délky trasy) a Středočeským krajem (56 % délky trasy), resp. jeho dvěma okresy – Praha východ a Kolín. Přeložka začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Dubeč, která řeší propojení Štěrboholské radiály, části Pražského okruhu v úseku Běchovice–Satalice a dále připravované stavby Pražského okruhu 511 Běchovice–D1.

Jako východní pokračování Štěrboholské radiály prochází přeložka silnice I/12 katastrálním územím Dubče, terénním zářezem v klesání jižně od části Běchovic zvané Nová Dubeč. Poté trasa přeložky násypovým tělesem a mostní estakádou přechází Říčanský potok a občasnou vodoteč na rozhraní katastru Dubče a Běchovic. Dále pak trasa stoupá přes lokální terénní hřbet, následuje násyp a další mostní estakáda přes Rokytku. Poté trasa ve stoupání pokračuje 4 000 metrů dlouhým zářezem o hloubce 5–10 metrů. Trasa se v zářezu stáčí jihovýchodně ke Kolodějím, kde obchází městskou část Praha-Koloděje ze severu a městskou část Praha-Újezd n. L. z jihu. V zářezu trasa pokračuje i na katastrálním území Újezdu. Vedení trasy v zářezu výrazně snižuje ovlivnění okolních oblastí hlukem. Za hranicí katastru se přeložka dostává na úroveň stávajícího terénu.

V navazujícím prostoru katastrálního území Květnice došlo k redukci násypového zemního tělesa výšky až šest metrů na přibližnou úroveň stávajícího terénu z důvodu blízké zástavby rodinnými domky. Trasa přeložky v klesání míjí ze severu obec Květnice a po krátkém, poměrně hlubokém zářezu, přechází na hranici s katastrálním územím Dobročovice delším mostním objektem potok Výmola za jeho soutokem se Sibřinským a Dobročovickým potokem.

Dále trasa stoupá kratšími zářezy a násypy menších rozsahů jižně pod Škvoreckou oborou k bezejmenné vodoteči, kterou překonává severně od obce Dobročovice kratším mostním objektem. Následuje asi kilometrové stoupání v zářezu hloubky 2–7 metrů do nejvyšší nadmořské kóty celé trasy mezi Dobročovicemi a částí Úval zvanou Radlická čtvrť. Jižně pod Radlickou čtvrtí klesá trasa přeložky v přibližné úrovni stávajícího terénu ke křížení s lokáním terénním zlomem, nacházejícím se již na katastru Škvorec.

Po mírném zářezu trasa přechází násypy a delším mostem v klesání nad Škvoreckým potokem a stávající silnicí II/101. Přechodem zpět na katastrální území Úval trasa klesá 400 metrů dlouhým a 2–2,5 metru hlubokým zářezem. Poté kratšími násypy a malým mostním objektem překonává Přišimaský potok. Přeložka pak pokračuje v klesání až téměř do napojení na stávající stopu silnice I/12 v mírných zářezech hloubky asi 1,5 metru, pouze okolo km 12,0 se nachází úsek zářezů hloubky okolo 3,5 metru v délce 250 metrů. Přeložka končí napojením na stávající stopu silnice I/12, necelých 200 metrů před jejím křížením se silnicí III /10163 Tuklaty–Přišimasy.

Stav přípravy
EIA IZ ÚR SP VZ ZS DS
06/2003 06/2002 2020? 2021? 2021? 2022? 2025?

 

Data o stavbě
Hlavní trasa Mostní objekty
délka: 12 601 m počet celkem: 23
kategorie: S 24,5/80 z toho na hlavní trase: 6
plocha vozovek: 267 500 m2  na ostatních komunikacích: 17
počet stavebních objektů: 216 celková délka mostů: 2281 m
Mimoúrovňové křižovatky Opěrné a naváděcí zídky
počet: 6 počet: 3
délka větví: 4 625 m plocha zdí: 219 m2
Přeložky a úpravy ostatních komunikací Přeložky a úpravy inženýrských sítí
počet objektů: 37 vodohospodářské objekty: 31
délka přeložek: 19 954 m objekty elektro: 36
přeložka plynovodu: 3
divide
Celkový objem zemních prací Místo stavby
výkopy: 1 849 900 m3 Praha a Středočeský kraj
násypy: 430 600 m3
divide
Katastrální území
Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd n. Lesy, Sibřina,
Květnice, Dobročovice, Škvorec, Úvaly, Tuklaty
   
Objednatel Projektant DUR
Ředitelství silnic a dálnic ČR PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  Praha 10


Předpokládaná cena stavby:

6 296 459 000 Kč (bez DPH)