Úvaly - město v zeleni

Zásady ochrany osobních údajů

Pověřenec města Úvaly a jím zřízených příspěvkových organizací: Ing. Libor Šrám

Kontakt: dpo@mestouvaly.cz

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Město Úvaly, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Kontaktní údaje Správce: Město Úvaly, IČO 00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic č.p. 95, 250 82 Úvaly, zastoupené Petrem Boreckým, starostou města

 

Právní základy pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních základů:

  • plnění právní povinnosti správce,

  • plnění smlouvy,

  • oprávněný zájem Správce či třetí strany

  • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává kategorie osobních údajů a v rozsahu daném právním základem a účelem zpracování. Podrobnější informace k jednotlivým zpracováním jsou dostupné v Katalogu zpracování osobních údajů.

 

Zpracování zvláštních (citlivých) kategorií osobních údajů

Správce zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů subjektů údajů, a to vždy pouze na základě zákonného zmocnění a v souladu s čl. 9 GDPR.

 

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce

V některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.

 

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v těchto případech:

  • předávání osobních údajů organizátorovi akce nebo poskytovateli služeb

  • zveřejňování osobních údajů v rámci prezentace města (s ohledem na přiměřenost zpracování, množství a provázanost osobních údajů),

  • zasílání sdělení o akcích města.

 

Zdroje osobních údajů získávaných Správcem

Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Správce může získávat osobní údaje i od jiných subjektů než subjektu údajů, a to v následujících případech:

  • na základě zmocnění stanoveného národním právem nebo právem Unie,

  • z veřejně dostupných zdrojů, zejm. informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi.

 

Poskytování osobních údajů Správcem

Správce poskytuje osobní údaje dalším subjektům pouze v případě, že je k tomu zmocněn konkrétním právním předpisem. Příjemcem osobních údajů jsou zejména orgány veřejné moci.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

 

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Správce disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem Správce. Po uplynutí skartačních lhůt jsou osobní údaje buď skartovány, nebo předány k archivaci.

 

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Uplatnit svá práva může subjekt údajů písemně s úředně ověřeným podpisem na adrese Správce, elektronicky do datové schránky Správce, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně u tajemníka úřadu na výše uvedené adrese Správce (u osobního podání bude požadováno předložení průkazu totožnosti), viz dále zde.