Úvaly - město v zeleni

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Úvaly
 • 2. Důvod a způsob založení
  Město Úvaly vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Arnošta z Pardubic 95
  25082 Úvaly
  Telefon: 281091561
  E-mail: podatelna@mestouvaly.cz
  WWW: https://www.mestouvaly.cz
  ID Datové schránky: pa3bvse
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Arnošta z Pardubic 95
   25082 Úvaly
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Arnošta z Pardubic 95
   25082 Úvaly
  • 4.3. Úřední hodiny
   Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
   Úterý 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
   Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
   Čtvrtek 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
   Pátek 7:30 – 12:00 13:00 – 14:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   281 091 561
  • 4.5. Čísla faxu
   Fax není využíván.
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   https://www.mestouvaly.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
   podatelna@mestouvaly.cz
   4.7. Adresa e-podatelny
   podatelna@mestouvaly.cz

 • 5. Bankovní spojení
  19-1524201/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČ
  00240931
 • 7. DIČ
  CZ00240931
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Městský úřad Úvaly
   Arnošta z Pardubic 95
   25082 Úvaly
  • vzor žádosti ( formuláře) ke stažení zde
  • e-mailem: podatelna@mestouvaly.cz
  • elektronickým podáním: podatelna@mestouvaly.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 281091561

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen “právo autorské”) , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen “rozhodnutí o odmítnutí žádosti”), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna

 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
   • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Město Úvaly vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Ceník ke stažení zde

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Úvaly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Poskytnutí informace týkající informace jaká je spádová oblast pro základní školu Úvaly
 • Poskytnutí informace týkající se  projektové dokumentace k dostavbě hasičské zbrojnicePoskytnutí informace týkající se poskytnutí informací, zda byl za poslední 2 roky vydán Územní souhlas na stavbu plotu na parcele 613/3 a 617/11 v k.ú. Jirny – ulice Lísková v souvislosti s plánovanou koupí pozemkuPoskytnutí informace týkající se pozemku parc.č. 50/1
  Informace poskytnuté ze zákona

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2014

  1. Poskytnutí informace ohledně dědického řízení.
  Poskytnuté informace:zde ke stažení
  2. Poskytnutí informace: zaslání kopií kupních smluv Úvaly o odkupu pozemků v době před realizací výstavby kanalizace v prostoru u Výmoly.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  3. Poskytnutí informace týkající se pozemků parc. č. 3268/42 o evidované výměře 9746m2 k.ú. Úvaly.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  4. Poskytnutí informace týkající se řízení č.j. K/907/06/SU/BUL/e ,,sdružení Květnice”.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  5. Poskytnutí informace: kopie veškerých smluv uzavřených mezi Městem Úvaly a společností COPROSYS, a.s.-
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  6. Poskytnutí informace: kopie znaleckého posudku.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  7. Poskytnutí informace: Jmenný seznam uchazečů ve výběrovém řízení před omezením počtu uchazečů losováním ,, Vodohospodářské investice města Úvaly”.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  8. Poskytnutí informace: Jmenný seznam uchazečů ve výběrovém řízení před a po omezení počtu uchazečů losováním na akci ,,Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly”.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  9. Poskytnutí informace: kopie mandátní smlouvy včetně dodatků společnosti VRV a.s. na provádění inženýrské činnosti pro stavby vodovodů a kanalizací ve městě Úvaly.
  Poskytnuté informace. zde ke stažení
  10. Poskytnutí informace: kopie dopisu v úplném znění od společnosti VRV a.s..
  Poskytnuté informace:zde ke stažení
  11. Poskytnutí informace: kopie dopisu projektanta včetně kontaktů č.j. 592/2014/OID.
  Poskytnuté infromace:zde ke stažení
  12. Poskytnutí informace týkající se pozemků Na Ztraceném korci.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  13. Poskytnutí informace týkající se zařazení pozemků parc. č. 3100,3116,3117 v k.ú. Úvaly u Prahy do pasportu komunikací.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  14. Poskytnutí informace: odvolání OS Horoušany.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  15. Poskytnutí informace: předložení zastavovací studie oplocení v přední části RD pro lokalitu Úvaly – Výpustek.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  16. Poskytnutí informace ve věci bazénu  na p.č. 560/86 v k.ú. Květnice.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  17. Poskytnutí informace týkající se kanalizace Na Ztraceném korci.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  18. Poskytnutí informace a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  19. Poskytnuté informace týkající se  drenáže v ulici Vřesova
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  20. Poskytnuté informace týkající se všech zahájených řízení podle zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  21. Poskytnuté informace týkající se zaslání dokumentace o vydání územního souhlasu.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  22.Poskytnuté informace týkající se poskytnutí fotokopie projektové dokumentace stavby ulic Prokopa Velikého a Vrchlického z r. 2005
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  23. Poskytnutí informace týkající se výstavby inženýrských sítí v lokalitě obce Květnice III-Za Mlýnem.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  24. Poskytnutí informace týkající se rekonstrukce  komunikace ul. Prokopa Velikého a ul. Vrchlického
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  25. Poskytnutí informace týkající se územního a stavebního povolení firmy KEYSTONE v obci Květnice.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  26. Poskytnuté informace týkající se dokumentace pro Stavební povolení ulic Vrchlického a Prokopa Velikého
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  27. Poskytnuté informace týkající se dokumentace pro Stavební povolení ulic Vrchlického a Prokopa Velikého
  Poskytnuté informace:zde ke stažení
  28. Poskytnuté informace týkající se spisové značky a čísla jednacího rozhodnutí o změně užívání stavby ze dne 29.7., které nabylo právní moci dne 12.8.2014 a poskytnutí kopie tohoto rozhodnutí.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  29. Poskytnuté informace ohledně veřejného osvětlení
  Poskytnuté informace: zde ke stažení.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  30. Poskytnutí informací týkajících se veřejného osvětlení
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb. v roce 2015
  1. Poskytnuté informace týkající se plánů města pro rok 2015
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  2. Poskytnutí informací týkajících se zprůjezdnění úseku ulice Roháčova mezi pozemkem č.parc. 381/43 a ulicí Táboritská.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  3. Poskytnutí informace týkající se stavebního povolení včetně dokladu o povolení užívání stavby v obci Šestajovice – lokallita V lukáchI.
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  4. Poskytnutí informace týkající se průměrného platu úředníka zařazeného na funkci tajemníka
  Poskytnuté informace: zde ke stažení
  5. Poskytnutí informace týkající se veřejného osvětlení v Úvalech.
  Poskytnuté informace: žádost, odpověď 
  6.  Poskytnutí informace týkající se otázky, zda město Úvaly používá systém CODEXIS.
  Poskytnuté informace: žádost, odpověď
  7. Poskytnutí informace o stavu a průběhu kolaudací RD v lokalitě Květnice.
  Poskytnuté informace: žádost, odpověď

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb v roce 2016
  1. Poskytnuté informace týkající se datumu kolaudace a nabytí PM rozvodu el. sítě a plynu v ul. Luční a kopretinová Šestajovice
  Poskytnuté informace:
   zde ke stažení
  2. Poskytnutí informace týkající se investičních plánů města v roce 2016: žádost, odpověď zde ke stažení
  3. Poskytnutí informace týkající se stavby ,,Splašková kanalizace Úvaly – II.Etapa”: žádost,odpověďpříloha 1- 4, příloha 5žádost,odpověď
  4.Poskytnutí informace týkající se poskytnutí informací, jaké podklady bude stavební úřad Úvaly požadovat pro vydání územního rozhodnutí. žádost, odpověď
  5. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí informací  – seznam plánovaných projektů města pro rok 2016: žádost, odpověď
  6. Poskytnutí informace  týkající se pořizování nového územního plánu: žádost, odpověď
  7. Poskytnutí informace týkající se územního plánu: žádost,odpověď
  8. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí fotokopií k projektů týkající se ,,rekonstrukce koupaliště”: žádost, odpověď
  9. Poskytnutí informace týkající se územního plánu:žádost, odpověď
  10. Poskytnutí informace týkající se pořizování územního plánu: žádost,odpověď
  11. Poskytnutí informací o majetku města a jeho využívání, a to konkrétně o technologickém zabezpečení čištění komunálních odpadních vod v ČOV Úvaly: žádost,odpověď
  12. Poskytnutí informací týkající se nemovitosti v k.ú.  Úvaly a obci Škvorec: žádost, odpověď

  13. Poskytnutí informace k jednotlivým pozemkům v obci Škvorec: žádost, odpověď

  14. Poskytnutí informace týkající se věcného břemena na rozvodnou krabici v bytovém domě: žádost,odpověď

   

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb v roce 2017

  1. Poskytnutí informace týkající se přehledu částek vyplacených právnímu zástupci města: žádost, odpověď
  2. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí písemného soupisu konkrétních kroků, které úřad podnikl ve věci ukončení provozu hlučného čerpadla a nelegální stavby na pozemku č. 2875 v ulici Nad Koupadlem: žádost, odpověď
  3. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí informací, kde je žadatel vlastníkem nemovitostí v k.ú. obci Škvorec mimo jiné nemovitosti se jedná i o pozemky par. č. 50/17 a 50/107: odpověď, žádost

  4. Poskytnutí informace týkající se investičních plánů města Úvaly v letech 2017 – 2020: žádost, odpověď

  5. Poskytnutí informace týkající se uzavření smlouvy, dohody, objednávky v souvislosti  se správou, provozem nebo modernizací veřejného osvětlení: žádost, odpověď

  6. Poskytnutí informace týkající se parkování vozidel u staveb na pozemkové parcele č. 106/42 Šestajovice: odpověď, žádost
  7. Poskytnutí informace týkající se investičních plánů města Úvaly v roce 2017: žádost, odpověď

  8. Poskytnutí informace týkající se počtu vyřízených žádostí v letech 2015-2016: žádost, odpověď
  9. Poskytnutí informace týkající se pokácení topolu na pozemku MÚ: žádost,odpověď

  10. Poskytnutí informace týkající se nemovitostí v k.ú. Škvorec: žádost,odpověď

  11. Poskytnutí informace týkající se zastavovacího plánu města: žádost, odpověď

  12. Poskytnutí informace týkající se výkopu v ulici Palackého: žádost, odpověď

  13. Poskytnutí informací týkající se místního referenda: žádost, odpověď

  14. Poskytnutí informací týkající se koupaliště: žádost, odpověď

  15. Poskytnutí informací týkající se stavby pozemní komunikace v ulici Na Ztraceném korci: žádost, odpověď

  16. Poskytnutí informace týkající se firmy BACH s.r.o: žádostodpověď

  17. Poskytnutí informace týkající se stavebního řízení na stavbu p.č. 548 k.ú. Jirny: žádost, odpověď
  18. Poskytnutí informace týkající se smlouvy se společností EKO-KOM a.s.: žádost, odpověď

  19. Poskytnutí informace týkající se nelegálně nepovolené stavby dešťové kanalizace Na Ztraceném korci: žádost, odpověď

  20. Poskytnutí informace týkající se nemovitosti v k.ú. Škvorec: žádost, odpověď

  21. Poskytnutí informace týkající se rozpočtu veřejných zakázek: žádost, odpověď

  22. Poskytnutí informace týkající se nemovitosti v k.ú. Škvorec: žádost, odpověď

  23.Poskytnutí informace o čísle jednacím: žádost, odpověď

  24. Poskytnutí informace týkající se počtu stížností na stavební úřad: žádost, odpověď

  25. Poskytnutí informace týkající se nelegální nepovolené stavby dešťové kanalizace v Úvalech: žádost, odpověď – příloha k nahlédnutí na Měú sekretariát

  26. Poskytnutí informace týkající se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují na území města Úvaly: žádost, odpověď

  27. Poskytnutí informace týkajíc se rodinného domu na pozemku par. č. 2875 v k. ú. Úvaly u Prahy: žádost, odpověď

  28. Poskytnutí informace týkající se poškození bazénové vany koupaliště v Úvalech: žádost, odpověď

  29. Poskytnutí informace týkající se bouracích prací na bazénových vanách: žádost, odpověď

  30. Poskytnutí informace týkající se územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výstavbu rozvodny ČEZ v k.ú. Šestajovice na pozemku 345/7: žádost, odpověď

  31. Poskytnutí informace týkající se výsledků kamerových zkoušek, přípojek na dešťové kanalizaci v Úvalech v lokalitě Na Ztraceném korci: žádost, odpověď

  32. Poskytování informace týkající se územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výstavbu haly DC 9 v areálu skladové zóny Jirny, v k.ú. Mstětice – P 3 Prague D11: žádost, odpověď

  33. Poskytnutí informace týkající se rozhodnutí o umístění stavby kanalizace v obci Horoušánky od roku 1994 do roku 2011: žádost, odpověď

  34. Poskytnutí informace týkající se rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici v roce 2017: žádost, odpověď

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb v roce 2018

  1. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí informace, v jakém stavu je řízení ohledně komuniace ve Škvorci po zrušení původního rozhodnutí:
   žádost, odpověď
  2. Poskytnutí informace týkající se, jakým způsobem vymáháme daňové nedoplatky za nezaplacené pokuty- pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád : žádost, odpověď
  3. Poskytnutí informace týkající se zaslání investičních plánů města za rok 2018: žádost, odpověď
  4. Poskytnutí informace týkající se stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují na území města: žádost, odpověď
  5. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí kopií zřizovací listiny příspěvkové organizace Technických služeb města Úvaly včetně všech příloh: žádost, odpověď
  6. Poskytnutí informace týkající se pozemku par.č. 3238/13 a pozemku parc. č. 3239/4 v k.ú. Úvaly u Prahy: žádost, opdověď
  7. Poskytnutí informace týkající se rozhodnutí vzniku pozemků 50/107 a 50/125 v K.Ú Škvorec: žádost, odpověď
  8. Poskytnutí informace týkající se stavby č.p. 452 umístěné na parcele 575/2 katastrální území Škvorec: žádost, odpověď
  9. Poskytnutí informací týkající se vyhotovení kopií listin o bytové výstavbě v Úvalech: žádost, odpověď
  10. Poskytnutí informace vztahujících se k řízení pod sp. Zn. K/10160/2015/SU/Bul.: žádost, odpověď
  11. Poskytnutí informace týkající se stavby Residenční soubor ,,Zahrady Květnice“: žádost, odpověď
  12. Poskytnutí informace týkající se dotazu, zda město Úvaly mí kastrační program pro kočky: žádost, odpověď

   

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb v roce 2019

  1. Poskytnutí informace týkající se rodinného domu čp 316 v obci Škvorec: žádost,odpověď2. Poskytnutí informace týkající se investičních plánů města pro rok 2019: žádost, odpověď3. Poskytnutí informace týkající se stavebního povolení ze dne 22.10.2003, č.j.K/5011/2003/SU/ŠAM, kolaudační rozhodnutí ze dne 14.7.2004, č.j.K/2389/2004/SU/ŠA, veškerou stavebně – technickou dokumentacižádost, odpověď4. Poskytnutí informací, zda byla naše obec ke dni 9.května 2008 akcionářem společnosti Středočeská plynárenská,  a.s.:žádost,odpověď5. Poskytnutí informace o vybudování díla ,,Park Vinice”: žádost,odpověď6. Poskytnutí informace týkající se sdělení ke vzniku pozemků a stavby stavebníka k pozemkům č. 2278/3 a 2277: žádost,odpověď

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb v roce 2020

  1. Poskytnutí informace týkající se výstavby bytových projektů, které se realizují na území Úval žádost,odpověď2. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí informací v souvislosti s plánovanou koupí pozemku  žádost,odpověď3. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí  informace ohledně financování informačního zpravodaje obce žádost,odpověď4. Poskytnutí informací, jaký systém elektronické spisové služby používá městský úřad  žádost,odpověď5. Poskytnutí informace ohledně stavebního povolení rozhodnutí  žádost,odpověď6. Poskytnutí informace – kopií evidence komunikací (pasportu)  žádost,odpověď,odpověď,7. Poskytnutí informace týkající se projektové dokumentace rodinného domu žádost,odpověď8. Poskytnutí informace týkající se projektové dokumentace k dostavbě hasičské zbrojnice žádost,odpověď

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb v roce 2021

   

  1. Poskytnutí informace týkající se  projektové dokumentace k dostavbě hasičské zbrojnice žádost,odpověď
  2. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí informací, zda byl za poslední 2 roky vydán Územní souhlas na stavbu plotu na parcele 613/3 a 617/11 v k.ú. Jirny – ulice Lísková v souvislosti s plánovanou koupí pozemku žádost,odpověď
  3. Poskytnutí informace týkající se pozemku parc.č. 50/19žádost,odpověď
  4. Poskytnutí informací, jaký systém Essl úřad používal před zavedením stávajícího žádost,odpověď
  5. Poskytnutí informací, jaký systém Essl úřad používal před zavedením stávajícího žádost,odpověď
  6. Poskytnutí informace od kterého roku městský úřad používá stávající systém elektronické spisové služby žádost,odpověď
  7. Poskytnutí informace jaký kancelářský balík programů používá městský úřad  žádost,odpověď
  8. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí í o povolení či o umístění veškerých staveb umístěných na pozemku par. č. 75/15 k.ú. Sibřina žádost,odpověď
  9. Poskytnutí informace týkající se pozemku parc. č.50/19 žádost,odpověď
  10. Poskytnutí informace týkající se rozhodnutí vydané Stavebním úřadem č.j. K/1757/05/SU/BUL žádost,odpověď
  11. Poskytnutí informace – poskytnutí kopie žádosti o změnu stavebního povolení K/3717/08/SU/BUL, které podala obec Zlatá pod č.j. 9931/2020 žádost,odpověď
  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2022

  1. Poskytnutí informace týkající se  připojení na vodu a kanalizaci v k.ú. Škvorec na pozemku 50/17 – žádost, odpověď
  2. Poskytnutí informace – kopie stavebního povolení na projektovou dokumentaci, kterou pro investora (město Úvaly), dle smlouvy ze dne 18.1.2021 vyhotovil AF Atelier  r.o. jako změnu projektové dokumentace před dokončením – žádost, odpověď
  3. Poskytnutí informace týkající se odstranění části oplocení na pozemku parc.č. 3784, k-ú. Úvaly – žádost, odpověď
  4. Poskytnutí informací týkající se neoprávněného užívání nepovolených rodinných domů na pozemcích parc.č. 50/21 k.ú. Škvorec a parc.č. 50/122, k.ú. Škvorec – žádost, odpověď
  5. Poskytnutí informací týkající se poskytnutí dokumentů ke stavebnímu povolení 8 rodinných domů ve spisové znač K/13100/20//SU/Ede. – žádost, odpověď
  6. Poskytnutí informací týkající se přístupu na pozemek 385/1 a informace o pozemku 3841/285 – žádost, odpověď
  7. Poskytnutí doručenek rozhodnutí sp. Zn. K/13100/2018/SU/Ede. – žádost, odpověď
  8. Poskytnutí informací týkající se výstavby supermarketu Penny market , který měl být postaven na pozemku par.č. 1032/4 k.ú. Jirny – žádost, odpověď
  9. Poskytnutí informace, zda matrika předala soudu kopii úmrtního listu – žádost, odpověď
  10. Poskytnutí informace týkající se povolení stavby příjezdové komunikace na pozemky parcelní číslo 0/1 a 530/2 v katastru Jirny – žádost, odpověď
  11. Poskytnutí informace – poskytnutí fotokopií stavebního povolení, které bylo podkladem pro vydání stavebního povolené pro rekonstrukci ulic Vít. Nováka, Alešova, Nám. Svobody žádost, odpověď
  12. Poskytnutí informace týkající se reklamních zařízení na pozemku parc.č. 3955/4 v k.ú. Úvaly u Prahy – žádost, odpověď
  13. Poskytnutí informace týkající se povolení stavby na pozemky parcelní číslo 1554/18v katastru Jirny – Nové Jirny – žádost, odpověď
  14. Poskytnutí informace týkající se přihlášených obyvatel v domě na adrese Úvaly – žádost, odpověď
  15. Poskytnutí informace týkající se kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudační souhlas s povolením užívání stavby včetně přístavby k nemovitosti v Jirnech – žádost, odpověď
  16. Poskytnutí kopií rozhodnutí K/3714/08/SU/Bul., K/3716/08/SU/Bul.,K/834/09/SU/Bul. – žádost, odpověď
  17. Poskytnutí informace o sdělení informací týkajících se pozemních komunikacích, které jsou umístěny na pozemcích parc č. 2154/4 v k.ú. Úvaly u Prahy – žádost, odpověď
  18. Poskytnutí informace – zaslání tří stanovisek č.j. 100/46287/2014, č.j. 150/46287/2014, č.j. 46283/2014 – 140 – žádost, odpověď

   

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2023

  1.Poskytnutí informace týkající se územních a stavebních povolení u bytových projektůžádost, odpověď

  2.Poskytnutí informace týkající se stavby nacházející se na pozemcích p.č.st. 691, st.690/2, 686,688 v k.ú. Úvaly u Prahy žádost, odpověď3.Poskytnutí informace: jaká řízení probíhají či proběhla v Úvalech v období 202 až 2023 ve vztahu k pozemku č. parc. 638/332 a 638/8 k.ú Šestajovice  u Prahyžádost, odpověď

  4.Poskytnutí informace:  prověření  povolení  zvláštního  užívání  komunikace plochy pro užívání  mobiliáře  předzahrádky ,,Pivnice U Sudu”žádost, odpověď

  5.Poskytnutí informací, které se týkají  fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyššímžádost, odpověď

  6.Poskytnutí informací, které se týkají pozemků par.č. 299/6 a parc. č. 307/9žádost, odpověď

  7.Poskytnutí informace od JUDr. Hochmana, která byla zaslána zastupitelům emailem   žádost, odpověď

  8. Poskytnutí informace týkající se zaslání rozhodnutí o umístění stavby – nové Svazkové základní školy Povýmolí Úvaly

  žádost, odpověď

  9. Poskytnutí informace týkající se informace, jaká je spádová oblast pro základní školu Úvaly

  žádost, odpověď

  10. Poskytnutí informace týkající se vydaných rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby v Úvalech

  žádost, odpověď

  11. Poskytnutí informace týkající se seznamu všech dokumentů ve věci nepovolené stavby v Úvalech

  žádost, odpověď

  12. Poskytnutí informace – usnesení rady města a zastupitelstva města, relevantních dokladů k záměru prodeje nemovitosti par. č. 299/6 a par. č. 307/9žádost, odpověď

  13. Poskytnutí informace týkající se stavebního povolení na jednotlivé stavbyžádost, odpověď

  14. Poskytnutí informace  – sdělení kategorie pozemní komunikace na pozemcích parc. č. 361/1, 361/2, 367/1 k.ú. Úvalyžádost, odpověď15. Poskytnutí informace  – vydané rozhodnutí či povolení o odstranění stavby pro právnické osobyžádost, odpověď16. Poskytnutí informace  týkající se pozemku ve Škvorcižádost, odpověď17. Poskytnutí informace  týkající se výstavby dětského hřiště a sportovního hřiště v lokalitě Radlická čtvrť (Skeříkov)žádost, odpověď

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2024se staveb nacházející se na pozemcích p.č. 691, 690/2, 606 a 686 v k. ú. Úvaly  se staveb nacházející se na pozemcích p.č. 691, 690/2, 606 a 686 v k. ú. Úvaly
  1.Poskytnutí informace, které se týkají pouze samostatných staveb výroben elektřiny – fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyššímžádost, odpověď

  2. Poskytnutí informace, které se týkají územního rozhodnutí a stavebního povolení výstavby bytových domů vydaných na území města Úvalyžádost, odpověď

  3. Poskytnutí informace týkají se staveb nacházejících se na pozemcích  v k.ú. Úvaly u Prahy žádost, odpověď

   

  18. Výsledky kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ 
  Výsledky kontrol 2014:
  Městský dům dětí a mládeže zde ke stažení
  Mateřská škola Úvaly zde ke stažení
  Základní škola Úvaly zde ke stažení