Úvaly - město v zeleni

Správa a řízení organizace

Dopady na:

  • nezávislost vedení
  • nezávislost postupů pro prevenci a detekci neetického a korupčního jednání
  • audit a kontrolu procesů
  • odměny zainteresovaným stranám
  • práva vlastníků
  • etické jednání
  • přístupnost informací

Nezávislost vedení:
Město má politiku, která stanovuje nezávislost vedení a rozhodovacích procesů. To znamená, že vedení města je zodpovědné a nezávislé na politických nebo jiných vlivech a je řízeno transparentně a eticky. Město také podporuje otevřenou a transparentní komunikaci s obyvateli města.

Nezávislost postupů pro prevenci a detekci neetického a korupčního jednání:
Město má politiku, která stanovuje prevenci a detekci neetického a korupčního jednání. Má jasné postupy a politiky pro boj proti korupci a neetickému jednání. Město zaručuje, že tyto postupy jsou nezávislé, transparentní a účinné.

Audit a kontroly procesů:
Město má politiku, která stanovuje vykonávání pravidelných auditů a kontrol procesů a postupů, aby se zajistilo jejich etické a účinné provádění. Město má zavedený systém kontrol, které sledují všechny aspekty městských služeb a činností, včetně nakládání s finančními prostředky, vztahy s dodavateli a další výdaje.

Odměny zainteresovaným stranám:
Město má politiku, která stanovuje spravedlivé a transparentní odměňování pro všechny zainteresované strany, včetně zaměstnanců, dodavatelů a obyvatel města. Město má jasná kritéria pro stanovení odměn a je schopné je obhájit a vysvětlit.

Práva vlastníků a etické jednání:
Město má politiku, která vymezuje práva vlastníků a etické jednání v souvislosti s městskými službami a činnostmi. To znamená, že město respektuje práva vlastníků a zajišťuje, aby vlastnická práva a zájmy obyvatel města byly chráněny. Město má jasné etické zásady a postupy, které podporují etické jednání v rámci městských služeb a činností.

Přístupnost informací
Město Úvaly se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.