Sociální aspekty

Dopady na:

  • pracovní podmínky, nediskriminaci a rovnost příležitostí
  • zdraví a bezpečnost při práci
  • ochranu lidských práv
  • sociální vztahy
  • dodavatelsko-odběratelské vztahy
  • produktovou odpovědnost
  • místní komunity