Nový informační systém

Projekt realizovaný za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Tento projekt již aktuálně má a postupně získává další pozitivní dopad na zkvalitnění služeb, snížení administrativní náročnosti úředníkům, ale především občanům. Také zefektivňuje procesy ICT v MěÚ Úvaly. Město pořídilo informační systém, ve kterém budou evidovány údaje o majetku města. Pořízený systém slouží i pro zveřejňování dokumentů do registru smluv, včetně anonymizace citlivých údajů, digitalizaci dokumentů, elektronické podpisy dle eIDAS. Jedná se i o nástroj komplexní systematizace a plánování. Díky ekonomickému systému GINIS získává občan možnost přehledu pohledávek.

Dopady nových funkcí:

Pro občany:

Usnadnění přístupu občana k ekonomickým a finančním informacím města

Zlepšuje otevřenost veřejné správy vůči občanům

Snižuje časovou náročnost úkonů díky zefektivnění vnitřních systémů

Možnost kontroly závazků a možnost získání vybraných informací z úřadu pomocí portálu občana (poplatek za psa, komunální odpad). Možnosti zadávat či upravovat požadavky a aktivní služby. Možnosti notifikací pomocí emailů, SMS

Zřízení možnosti online plateb městských poplatků

Elektronické úřední desky v lokalitách Náměstí Arnošta z Pardubic, Poliklinika Úvaly, Nádraží žel.st.: Tyto infopanely slouží pro přístup k informacím a zákonem danému přístupu i informacím. Úřad zde bude zveřejňovat aktuální veřejné informace, důležité události a aktuality z města. Občané mají možnost prostřednictvím těchto panelů sledovat a vyhledávat dokumenty týkajících se provozu města. Přístupnost těchto zařízení je neomezená 24h/denně.

 

Pro úřad:

Zlepšení pracovních podmínek a tím zefektivnění jejich činností díky pořízení moderního aplikačního vybavení. Zároveň snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT.

Díky novému agendovému systému dochází k zjednodušení zveřejňování smluv do ISRS, elektronizaci schvalovacích procesů, rozšíření spisové služby o elektronickou úřadní desku.

 

Pro organizace:

Díky modernizace komunikačních kanálů již není třeba nějaká data pořizovat nebo zjišťovat na různých úrovních. Lze je získat jednodušeji pomocí prostřednictvím služeb od garantů informací.

Zefektivnění komunikace spolupráce se subjekty mimo veřejnou správu.

Přiblížení se zásadě:“Obíhají informace, nikoliv občan“

 

Pro finance:

Zefektivnění vynakládání veřejných prostředků – aktualizace a správa dat.

 

Pro městskou policii:

Rozšíření informačního systému o nové agendy a stávajícího systému o nové funkcionality

Napojení informačního systému na registry a ekonomický systém úřadu.

Splnění legislativy úplnou elektronizací procesů MP

Propojení agend na AIS – spisová služba, přestupky

 

Infrastruktura úřadu:

Pořízení serverů, datových uložišť, zálohovacích a virtualizačních technologií včetně posílení datové linky a bezpečnostního monitoringu sítě pro zvýšení kapacity a bezpečnosti úřadu.

 

Věříme, že i občané shledají tento projekt jako přínos a pokrok pro naše město směrem k modernizaci a aktuálnímu trendu digitalizace.