Úvaly - město v zeleni

Přestavba č.p. 1283 v areálu ZŠ

Tato akce byla financována z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, program č. 11703 IROP (Integrovaný regionální operační program) pod názvem PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU Č.P.1283 V AREÁLU ZŠ ÚVALY – identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003784. Celková částka dotace činí 6.282.020,04 Kč. V rámci této akce byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie v základní škole v Úvalech, včetně konektivity celé školy, učebních pomůcek a výukové a okrasné zeleně. Modernizace učebny fyziky a chemie v objektu základní školy v Úvalech zajistí podmínky pro kvalitní výuku vzdělávacích oblastí člověk a příroda a rozvoj přírodovědných kompetencí žáků ZŠ Úvaly. Pořízením nového potřebného vybavení a pořízením moderních výukových pomůcek zajistí materiálové vybavení potřebné pro moderní, interaktivní a zážitkovou výuku v daných předmětech. Realizací stavebních úprav je zajištěn bezbariérový přístup do objektu základní školy a do učebny fyziky a chemie, tím je umožněna sociální integrace na ZŠ Úvaly. Realizace výukové a okrasné zeleně v objektu ZŠ Úvaly zajistí pozitivní vztah žáků základní školy v Úvalech k přírodě a podpoří jejich pozitivní vliv na přírodu a zároveň pozvedne zeleň v areálu školy. Věříme, že tato realizace uvedeného projektu zajistí rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností žáků základní školy v Úvalech.