Etický kodex člena Zastupitelstva města Úvaly

Preambule

My, členové Zastupitelstva města Úval, zvolení v demokratických volbách jsme se slibem zavázali
občanům našeho města k výkonu veřejné služby v jejich zájmu a zájmu města jako jejich zástupci při
správě věcí veřejných. Přijímáme tuto veřejnou funkci s vážností i odpovědností spojenou s jejím
významem, postavenou na základech svědomí, důvěry, zásadách morálních a právních, což
podkládáme tímto etickým kodexem.

I. Veřejná funkce

 1. Člen zastupitelstva si je plně vědom, že je zástupcem všech občanů města Úval a tuto funkci si zvolil dobrovolně a vážně, aby zastupoval zájmy občanů a města Úval.
 2. Slibem a svou ctí se člen zastupitelstva zavázal ke svědomité a důvěryhodné práci při výkonu veřejné funkce, kterou vykonává nestranně a nezávisle, v souladu s Ústavou a zákony České republiky.
 3. Člen zastupitelstva je ze své funkce odpovědný všem občanům města Úval.
 4. Funkce člena zastupitelstva je veřejná. Veřejnost funkce spočívá v hájení postavení a prosperity města Úval a jejich občanů.
 5. Člen zastupitelstva má stále na vědomí, že svým slibem převzal významnou roli, jejímž prostřednictvím má pravomoc zásadně ovlivňovat rozvoj a prosperitu města Úval a život jeho občanů.
 6. Člen zastupitelstva dbá na řádný chod celé samosprávy a realisticky hodnotí možnosti výkonných orgánů samosprávy.
 7. Člen zastupitelstva se účastní každého zasedání zastupitelstva a svou důvodnou neúčast řádně omluví.
 8. Při hlasování se řídí objektivně zjištěnými skutečnostmi, bez předsudků a zaujatosti, v souladu s právními předpisy.
 9. Na zasedání přichází člen zastupitelstva připraven. Žádá od ostatních členů zastupitelstva dostatečné informace důležité pro jeho rozhodnutí ve věci, sám poskytuje ostatním členům zastupitelstva informace pro ně rozhodné pro utvoření vlastního názoru.

II. Střet zájmů, bezúhonnost

 1. Při výkonu veřejné funkce se mohou soukromé zájmy člena zastupitelstva dostat do konfliktu s jeho postavením a rozhodovací pravomocí v zastupitelstvu. Své soukromé zájmy však čestně podřizuje svému veřejnému poslání. Soukromým zájmem je míněna jakákoliv výhoda a škoda vyplývající pro člena zastupitelstva, pro členy jeho rodiny, nebo příbuzné a nebo jiné fyzické a právnické osoby, s nimiž má nebo měl přátelské, pracovní, obchodní, nebo politické styky.
 2. Člen zastupitelstva pravdivě a úplně informuje ostatní členy zastupitelstva před projednáváním o svém vztahu k projednávané věci, ve které se jeho soukromé zájmy kryjí se zájmy veřejnými vyplývajícími z výkonu jeho funkce a požádá je o rozhodnutí, zda může ve věci hlasovat (v souladu s odst. 1. a 6.tohoto článku).
 3. Své dočasné postavení člen zastupitelstva nevyužívá při výkonu svých soukromých zájmů k obohacení sebe, svých blízkých, nebo třetích osob. Nezneužívá ve prospěch vlastní, osob blízkých, nebo v soukromý prospěch třetích osob informace získané při výkonu veřejné funkce.
 4. Člen zastupitelstva se zdrží jakéhokoliv chování, které by vyvolalo pochybnosti o jeho důvěryhodnosti a bezúhonnosti a navodilo podezření ze zaujatosti, nebo ze střetu zájmů.
 5. Člen zastupitelstva nesmí poškodit svým jednáním a vystupováním jméno a zájmy města Úvaly a jeho občanů. Jedná vždy s ohledem na jejich prospěch současný i budoucí, který je jeho prioritou.
 6. Vzhledem ke své veřejné funkci si člen zastupitelstva uvědomuje, že každé jeho jednání je podrobováno kritice veřejnosti a jen na něm záleží, aby si zasloužil a udržel její důvěru.
 7. Uvolněný zastupitel nesmí být po dobu výkonu mandátu členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby s přímým i nepřímým vlivem města Úval na tuto právnickou osobu.To neplatí, pokud byl do takového orgánu zastupitel jmenován městem.

III. Dary a výhody

 1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je povinností.
 2. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
 3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.

IV. Vztah k úředníkům a občanům

 1. Člen zastupitelstva respektuje práci úředníků a jejich vázanost právními předpisy a nezasahuje bez důvodu do jejich práce.
 2. Člen zastupitelstva má na mysli při každém jednání rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost, čest a právo každého vyjadřovat svůj názor.
 3. Člen zastupitelstva je připraven podávat občanům informace na otázky týkající se výkonu jeho funkce a plnění úkolů s tím spojených a to vždy pravdivě, srozumitelně a nezamlčet podstatné náležitosti, s výjimkou těch, které podléhají utajení podle zákona.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Člen zastupitelstva se ztotožňuje se všemi ustanoveními tohoto etického kodexu a při výkonu svého mandátu se bude řídit jeho ustanoveními.
 2. Porušení ustanovení etického kodexu projednává zastupitelstvo. Závěry a výsledky tohoto projednání budou zveřejňovány (internet, zápisy z jednání zastupitelstva) a tím zpřístupněny občanům.