Místní poplatky

Kamila Budilová
referent - místní poplatky

Úřední hodiny odboru

Po
7:30
-
12:00
13:00
-
18:00
Út
Není úředním dnem
St
7:30
-
12:00
13:00
-
17:00
Čt
Není úředním dnem
Není úředním dnem

 

VODNÉ A STOČNÉ

Vodné a stočné není místním poplatkem. Aktuální výši vodného a stočného najdete na stránkách Technických služeb Úvaly

BIO ODPAD

Poplatek za Bio odpad je zahrnut v místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dokument o výpůjčce nádoby na Bio odpad je k dispozici na stránkách Technických služeb Úvaly


ODPADY

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

 1. fyzická osoba:
  • která má v obci trvalý pobyt
  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
  • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Ohlašovací povinnost: nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatníkovi povinnost platit tento poplatek vznikla (přihlášení trvalého pobytu popř. vlastnictví nemovitosti v  Úvalech).

Sazba místního poplatku činí 1056,- Kč za rok/osobu s trvalým pobytem v Úvalech (děti do tří let jsou od poplatku osvobozeny). Za nemovitost nebo bytovou jednotku (byt), ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba činí sazba místního poplatku 1056,- Kč za rok.

Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku. 

Místní poplatek upravuje: Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 2/2022 k nahlédnutí zde

PSI

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Úvaly.

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za jednoho psa, jehož držitel má trvalý pobyt případně sídlo v rodinném domě s pozemkem 420 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 720 Kč
 • za jednoho psa, jehož držitel má trvalý pobyt případně sídlo v bytovém domě 540 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 720 Kč
 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 180 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku. 

Místní poplatek upravuje: Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 4/2019  k nahlédnutí zde

 

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy započalo zvláštní užívání veřejného prostranství a zaniká dnem, který následuje po dni, kdy toto užívání bylo ukončeno.

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného  prostranství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo  státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 30 Kč
 • za provádění výkopových prací 10 Kč
 • za umístění stavebních zařízení 10 Kč
 • za umístění reklamních zařízení 100 Kč
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 50 Kč
 • za umístění zařízení cirkusů 10 Kč
 • za umístění skládek 10 Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10 Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10 Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč

obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (předzahrádka u provozovny)
  do 10m²                             1 000 Kč/rok
  od 10m² do 30 m²            2 000 Kč/rok
  od 30 m² do 85 m²           5 000 Kč/rok
 • za umístění stavebního zařízení 300 Kč/měsíc
 • za umístění skládky 500 Kč/měsíc
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa 20 000 Kč/rok

Místní poplatek upravuje: Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 1/2019 k nahlédnutí zde

 

POPLATEK Z POBYTU

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.

Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Sazba poplatku činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Místní poplatek upravuje: Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 5/2019 k nahlédnutí zde