Úvaly - město v zeleni

Správa hřbitova

“Každý hřbitov je kusem naší historie, která uchovává v paměti to, co nenávratně odešlo na onen svět a je památníkem dob minulých.”

Informace ohledně provozu hřbitovů najdete u správce hřbitovů:
Městský úřad Úvaly
Arnošta z Pardubic 95
250 82 Úvaly

Odpovědná osoba
Veronika Rytířová
referent - správa hřbitova

Úřední hodiny odboru

Po
7:30
-
12:00
13:00
-
18:00
Út
Není úředním dnem
St
7:30
-
12:00
13:00
-
17:00
Čt
Není úředním dnem
Není úředním dnem

Otevírací doba pohřebiště je stanovena následovně:
8:00 – 17:00        od 1. listopadu   do 30. dubna 
7:00 – 19:30        od 1. května       do 31. října  


Co u nás vyřídíte:

 • uzavření nových smluv
 • převod nájmu hrobového místa
 • ukončení nájmu hrobového místa
 • žádost o povolení k ukládáním ostatků – uren do hrobů, hrobek a kolumbárií
 • žádost o povolení s pohřbení pozůstatků – rakev
 • žádost o povolení exhumace
 • žádost o souhlas se zřízením nového hrobu
 • žádost o souhlas s úpravou hrobu
 • žádost o zrušení hrobu
 • žádost o rozptyl

Všechny dokumenty, které budete potřebovat ve výše uvedených záležitostech jsou zde ke stažení.

Nájem hrobového místa

Vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje. Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na 10 let.

Poplatky za nájemné a služby, které hradí nájemce: 

 • 1.810,- Kč    kolumbárium
 • 1.850,- Kč    urnový hrob
 • 1.900,- Kč    jednohrob
 • 2.100,- Kč    hrobka

Řád veřejného pohřebiště města Úvaly najdete ke stažení v rubrice Nařízení.

Ceník ke stažení zde.

Správce hřbitova pan Jiří Dědina
kontakt tel.: 728 276 889 
(ukládání uren, drobná údržba, přidělování míst a čísel novým hrobům, …….) 
Související zákony:
zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů
§ 25
Užívání hrobového místa
 1. Nájem hrobového místa (dále jen „nájem“) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen „smlouva o nájmu“). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.
 2. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází.
 3. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.
 4. Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz veřejného pohřebiště. O takovémto připravovaném nebo již provedeném zásahu je provozovatel pohřebiště povinen neprodleně písemně vyrozumět nájemce.
 5. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
 6. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
 7. Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.
 8. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že
  a) nájemce neplní své povinnosti podle odstavce 5,
  b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval, nebo
  c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1.
 9. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště podle § 20 písm. g) bodů 4 a 5 obdobně.