Úvaly - město v zeleni

Rozpočtový výhled

Schválený střednědobý rozpočtový výhled zřízených organizací městem Úvaly

Schválen zastupitelstvem města dne 21. prosince 2022

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. je sestavován střednědobý rozpočtový výhled příspěvkových organizací dle § 28 odst.3. Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkových organizací je plán výnosů a nákladů nejméně na 2 roky. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech. Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získané z vlastní činnosti a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně dotací poskytnutých ze státního rozpočtu nebo EU. Ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem podali návrhy na schválení střednědobých výhledů jejich organizací. Rozpočtové výhledy byly předloženy k projednání na finančním výboru dne 7.12.2022 a řádně vyvěšeny dle zákona nejméně 15 dní před projednáváním na VZZM na úřední desce. Návrhy střednědobých rozpočtových výhledů projednala RM dne 12.12.2022.

1. Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace, Kollárova 1260, Úvaly, IČO 70994412

2. Základní škola Úvaly , Arnošta z Pardubic 8, IČO 00874817

3. Městský dům dětí a mládeže, příspěvková organizace. Vítězslava Nováka 372, Úvaly, IČO 43754791

Zřízená příspěvková organizace TS Úvaly překládá střednědobý rozpočtový výhled samostatně.

Schválený rozpočtový výhled 2024-2028

Schválen zastupitelstvem města dne 21. prosince 2022

Na základě zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech je předkládám návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2028. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města sloužící k finančnímu plánování rozvoje. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 25 let následujích po roce , na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Návrh se zvěřejňuje nejméně 15 dní přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva a projednán na finančním výboru. Výhled byl projednán finančním výborem a řádně vyvěšen na úřední desce dle zákona. Návrh střednědobého rozpočtového výboru předložen RM k projednání dne 12.12.2022

Schválený střednědobý rozpočtový výhled zřízených organizací městem Úvaly

Schválen zastupitelstvem města dne 3. prosince 2020

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. ze dne 6.2.2017 s účinností od 21.2.2017 dle § 28 odst.3 je příspěvková organizace povinna sestavit střednědobý rozpočtový výhled na 2-5 let. Střednědobý rozpočtový výhled organizací zřízeních městem Úvaly je vytvořen na 2 roky a to 2021-2022.

1. Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace, Kollárova 1260, Úvaly, IČO 70994412

2. Základní škola Úvaly , Arnošta z Pardubic 8, IČO 00874817

3. Městský dům dětí a mládeže, příspěvková organizace. Vítězslava Nováka 372, Úvaly, IČO 43754791

Zřízená příspěvková organizace TS Úvaly překládá střednědobý rozpočtový výhled samostatně.

Schválený rozpočtový výhled 2019-2023

Schválen zastupitelstvem města dne 12. prosince 2017

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro plánování rozvoje města. Sestavuje se zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

V rozpočtovém výhledu na rok 2019-2023 nejvyšší položku v příjmech tvoří daňové příjmy, ve výdajíchto jsou běžné výdaje. Investiční výdaje tvoří částku 10-14 mil. Kč ročně, financování splátek úvěrů se pohybuje od 14 až 16,5 mil. Kč ročně.

Návrh rozpočtového výhledu byl projednán na finančním výboru dne 27.11.2017.

 

Schválený rozpočtový výhled Technických služeb města Úvaly, p.o. na roky 2019-2023

Schválený Zastupitelstvem města dne 12. prosince 2017

Rozpočtový výhled Technických služeb města Úvaly na roky 2019-2023. V návrhu rozpočtového výhledu je zohledněn nákup nové techniky, růst mezd související s nárůstem počtu zaměstnanců (např. na sběrný dvůr) i rostoucí provozní náklady např. na údržbu veřejného osvětlení atd.

Usnesení č. Z-106/2017