Úvaly - město v zeleni

Dluhy a úvěry města

Úvěry

Aktuální celková výše dluhů města ke dni 31.7.2022 činí 135 449 322 Kč. Podrobný přehled si stáhněte zde.

Dne 16.7. 2020 byly podepsány dvě nové Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s.

Na základě uskutečnění koupě budovy Pražská 525 (budova Mateřské školy), kde majitelé již nechtějí budovu pronajímat, město Úvaly schválilo koupi. Realizace nákupu proběhne účelovým úvěrem od KB, a.s. Cena objektu je ve výši 15 mil. Kč. Účelový úvěr bude ve výši 15 mil. Kč pouze na koupi budovy Pražská 525.

Další účelový úvěr se týká nákupu pozemku od pí Veselé ve výši 2,5 mil. Kč.

Jelikož se jedná o dvě rozdílné investice, preferuje KB uzavření dvou úvěrových smluv (rozdílný prodávající).

Smlouva o úvěru č. 99026361897

Výše úvěru 2 500 000 Kč do 06/2035
Úročení 1M PRIBOR + 0,5% p.a.
Smlouva o úvěru ke stažení zde
Co bude z úvěru financováno? nákup pozemků dle smlouvy

 

Smlouva o úvěru č. 99026352345

Výše úvěru 15 000 000 Kč do 05/2040
Úročení 1M PRIBOR + 0,5% p.a.
Smlouva o úvěru ke stažení zde
Dodatek ke smlouvě ke stažení zde
Co bude z úvěru financováno? nákup pozemku parc. č. 1734, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 525 (MŠ Pražská)

 

Pravidla časového pořadí úhrad pohledávek KB

zde

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů KB

zde

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby KB

zde

 

Město Úvaly má ke dni 30.4.2019 uzavřeny tři úvěrové smlouvy. Všechny tyto úvěrové smlouvy jsou uzavřeny s Komerční bankou, a.s. 

Revolvingový/ Dlouhodobý úvěr pro období 2019 – 2034

Výše revolvingového úvěru 30 000 000 Kč do 05/2019
Úročení 3M PRIBOR + 0,5% p.a.
Výše dlouhodobého úvěru (vzniká ukončením revolvingového úvěru) 30 000 000 Kč
Smlouva o úvěru ke stažení zde
Úročení fixace 1,45 % od 03/2020 do04/2034
Co bude z úvěru financováno? Projekty ze zásobníku projektů schváleného zastupitelstvem dne 23.6.2016

 

Revolvingový/ Dlouhodobý úvěr pro období 2017 – 2037

Výše revolvingového úvěru 110 000 000 Kč do 09/2019
Úročení 6M PRIBOR + 0,21% p.a.s
Výše dlouhodobého úvěru (vzniká ukončením revolvingového úvěru) 90 000 000 Kč
Smlouva o úvěru ke stažení zde
Úročení 0,9% p.a. fixní po celou dobu od 09/2019 do 03/2037
Co bude z úvěru financováno? Projekty ze zásobníku projektů schváleného zastupitelstvem dne 23.6.2016

 

Dlouhodobý úvěr pro období 2014 – 2024

Původní výše úvěru 110 000 000 Kč
Úročení 2,76% p.a. pro období do 23.8.2016, dále pak 2.21% p.a. od 23.8.2016
Poslední splátka úvěru 31.1.2024
Smlouva o úvěru ke stažení zde, dodatek č.1 ke stažení zde, dodatek č. 2 ke stažení zde
Co bylo z úvěru financováno? výstavba vodovodu a kanalizace (Radlická čtvrť, Slovany, V Setých, přivaděč Rohožník – Vodojem-jih) + intenzifikace ČOV
Výše ročních splátek cca 12,5 mil. Kč ročně

 

Podrobnější informace k revolvingovému/dlouhodobému úvěru pro roky 2017 – 2037

Zastupitelstvo města Úvaly schválilo na svém zasedání dne 23.6.2017 Zásobník projektů města pro roky 2016 – 2020. Tento čtyřletý plán obsahuje projekty v hodnotě několika set milionů Kč, jejichž alespoň částečná realizace pomůže posunout Úvaly výrazně dopředu. Jedná se například o projekty jako jsou rekonstrukce náměstí (cca 30 – 35 mil. Kč), dostavba kanalizace (36 mil. Kč), částečná rekonstrukce komunikací a chodníků (40 mil. Kč), rekonstrukce hrází rybníků (25 mil. Kč), oprava koupaliště (10 – 25 mil. Kč) atd. Zastupitelstvo pověřilo zároveň vedení města jednáním s bankami o financování těchto projektů.

Od počátku také bylo zřejmé, že tyto projekty nebude možné financovat jen z hotovostních peněz města a dotací. Bylo nutné se rozhodnout, jestli dodatečné peníze pro spolufinancování získá město prodejem městského majetku nebo úvěrovým financováním. Vzhledem k tomu, že úroky na trhu jsou nyní na historicky nízké úrovni, jeví se jako optimální cesta úvěrového financování, a tak již loni v létě vedením města po schválení Zásobníku projektů zahájilo s několika bankami konzultace o možnostech financování.

Ačkoli se nyní rozhoduje o financování budoucích projektů města, existuje zde přesah do minulosti. Úvaly v roce 2011 zahájily velké investice do dobudování vodovodu a kanalizace. Z té doby pochází úvěr, jehož hodnota na počátku roku 2014 dosahovala částky 110 mil. Kč. Tento úvěr bude město splácet do roku 2024, každý rok splácí cca 12,5 -13 mil. Kč. Do konce roku 2016 se zadlužení města snížilo na částku 77 mil. Kč. Hospodaření města v roce 2016 skončilo s hotovostním zůstatkem ve výši 22 mil. Kč. Kromě dluhu města existuje ještě dluh Technických služeb Úvaly, ze kterého byly realizovány především investice do techniky (svozové auto na odpad, vysokozdvižná plošina, bagr atd.). Výše tohoto dluhu činí částku cca 12 mil. Kč, přičemž roční splátky činí do roku 2018 částku cca 3,6 mil. Kč ročně, které od roku 2019 klesnou na cca 1 mil. Kč ročně. Úvaly tedy nyní splácí dluhy ve výši 16 mil. Kč ročně, což činí cca 13%  dluhové základny (všechny daňové příjmy a část nedaňových příjmů města), přičemž doporučená výše dluhové služby pro města a obce činí 15%.

Pro financování budoucích projektů města ze Zásobníku projektů navrhujeme, aby město využilo současné situace, kdy jsou historicky nízké úroky a město si vzalo revolvingový úvěr ve výši 110 mil. Kč, se splatností 2.5 roku, který se od roku 2019 “překlopí” do dlouhodobého úvěru ve výši 90 mil. Kč s celkovou splatností  17,5 let a fixním úrokem garantovaným po celou dobu splácení.

Parametry zadlužení města Úvaly v příštích letech ukazuje následující tabulka:

(klikněte na obrázek pro zvětšení)

 

 

 

Z tabulky jednoznačně plyne, že při realizaci projektů ze zásobníku projektů při úvěrovém financování budou pro město největší zátěží roky 2019 – 2024, kdy dosáhne výše dluhů města svého stropu kolem 165 mil. Kč (dle výše získaných dotací). Při roční splátce téměř 19 mil. Kč, ale dluh následně relativně rychle klesne a s ním i výše splátek, které se po roce 2024 budou pohybovat na velmi snadno splatitelných cca 5 – 6 mil. Kč ročně. V tomto modelu je přitom počítáno s velmi konzervativním vývojem rozpočtových příjmů.

Touto operací však na druhou stranu dosáhne město odstranění velké části vnitřního dluhu města (tj. toho, který se neprojevuje v penězích, ale ve stavu infrastruktury – stav veřejných budov, ulic, školky atd.).

Pokud bychom nechtěli navyšovat dluh města a realizovat nezbytné projekty, bylo by nutné rozprodat městský majetek (byty, pozemky), což je cesta, kterou jít vedení města nechce, protože tento majetek je schopen generovat příjmy do rozpočtu města. Jen pro představu, hodnota tohoto „rychle prodatelného“ majetku činí cca 600 mil. Kč a převyšuje tak hodnotu úvěru, který město bude mít. 

Součástí poskytnutého úvěru od banky jsou následující podmínky:

  1. Celkový objem investic pořízených z úvěru bude činit max. 266 mil. Kč
  2. Od roku 2019 budeme moci realizovat ročně investice ve výši 10 mil. Kč ročně bez předchozího souhlasu banky (to je stejný režim jako dnes)
  3. Na účtech města budeme muset průběžně udržovat hotovostní rezervu ve výši cca 6,5 mil. Kč
  4. Při prodeji majetku v účetní hodnotě nad 5 mil. Kč budeme potřebovat předchozí souhlas banky (stejný režim jako dnes).

Rada města konstatuje, že Zákon o rozpočtové odpovědnosti č.23/2017 nabude účinnosti od 1.1.2018. Rada města v této souvislosti cituje slova předsedy Svazu měst a obcí ČR, pana Ing. Františka Lukla: Zákon o rozpočtové odpovědnosti tak, jak ho přijali poslanci, je protiústavní. Zasahuje totiž do práva obcí nakládat s majetkem, které garantuje Ústava. V podstatě trestá obce za špatné hospodaření státu. Zjednodušeně řečeno říká, že při zadluženosti vyšší než 60 % průměru svých příjmů za poslední čtyři roky, města a obce přijdou o 5 % ze sdílených daní. Povinnosti státu či státních organizací přitom norma nijak nestanovuje, i když je zřejmé, že samosprávy v globálu hospodaří lépe než stát. Takové opatření, které není ve světě obvyklé, by v praxi obcím znesnadnilo vzít si půjčku například na výstavbu bytů či kanalizace a ohrozilo by čerpání evropských dotací, kde je často nutné předfinancování z vlastních rozpočtů.