Úvaly - město v zeleni

Evidence vozidel

Místně příslušný úřad, vyřizující agendu evidence řidičů a vozidel je pro město Úvaly:
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Příklady úkonů:
• přihlášení vozidla (nového nebo staršího již provozovaného vozidla nebo vozidla dovezeného ze zahraničí) do registru
• změna údajů (změna adresy pobytu majitele vozidla, změny údajů na vozidel)
• vystavení duplikátů dokladů k vozidlům (technické průkazy a osvědčení o registraci vozidla)
• výdej registračních značek při jejich poškození, ztrátě, odcizení
• výdej dat z registru vozidel
• vyřazení vozidla z provozu
• zánik vozidla
Nezbytné doklady a dokumenty:
• Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
• Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
• Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
• Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
• Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
Veškeré žádosti předkládá žadatel sám osobně nebo pověřená osoba na základě úředně ověřené plné moci.  Při podání žádostí nelze využít elektronickou formu podání ani podání prostřednictvím pošty.

Přehled nejčastějších správních poplatků:
Zápis prvního a dalšího provozovatele motorového nebo přípojného vozidla
– u motocyklu do 50 ccm 300,- Kč
– u motocyklu nad 50 ccm včetně motorové tříkolky 500,- Kč
– u přípojného vozidla do 750 kg/nad 750 kg 500,- Kč/700,- Kč
– u jiného motorového vozidla 800,- Kč
– Schválení technické způsobilosti po individuální přestavbě
na alternativní pohon LPG, CNG 50,- Kč
– ostatní individuální přestavby 1000,- Kč
– zápis změn v dokladech k vozidlu 50,- Kč
– přidělení registrační značky /1ks 200,- Kč
– přidělení zvláštní registrační značky 500,- Kč
– schválení úprav pro tažení přípojných vozidel 50,- Kč
– vydání dokladu (průkazu, osvědčení) náhradou za doklad
poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný,
nebo za doklad obsahující neoprávněné zápisy, změny nebo
opravy 100,- Kč
– vyřazení silničního vozidla z provozu 200,- Kč

Lhůty pro vyřízení
Jsou – li splněny všechny podmínky, veškeré úkony se provádějí bezodkladně na počkání. Výjimkou jsou úkony, na které se vztahuje správní řízení, popř. jiné složitější záležitosti (zde je lhůta dle správního řádu až 30 dnů). Žádost o zápis změn údajů do registru silničních vozidel jsou občané povinni nahlásit do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti.

Právní předpisy
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zejména čl. II – přechodná ustanovení)
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
související předpisy
vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
vyhláška 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
vyhláška 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů