Úvaly - město v zeleni

Nabývání a udělování státního občanství České republiky

Problematika nabývání, udělování a pozbývání státního občanství České republiky je široká. Informaci ke konkrétní situaci doporučujeme ověřit např. na webové adrese Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d
nebo na webové stránce Středočeského kraje, kde se po rozvinutí modré záložky „státní občanství“ zobrazí další nabídky: http://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-spravnich-agend-a-krajsky-zivnostensky-urad/statni-obcanstvi.

Na těchto odkazech najdete požadované doklady, správní poplatky a potřebné informace k podání žádosti o udělení státního občanství České republiky

Právní předpis: 1.1.2014 nabyl účinnosti  zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

Kde vyřídím:
Žádost se podává osobně u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele na území České republiky. Pro žadatele s trvalým pobytem na území Středočeského kraje je příslušným úřadem:
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
Oddělení občanských agend (3. patro)
Zborovská 11
150 00 Praha
Doporučujeme všem žadatelům, aby si pro podání žádosti předem telefonicky sjednali konkrétní termín.

OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ĆESKÉ REPUBLIKY

Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná na území České republiky.
Pro žadatele s trvalým pobytem, popř. posledním trvalým pobytem na území Středočeského kraje je příslušným úřadem:
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
Oddělení občanských agend (3. patro)
Zborovská 11
150 00 Praha

Osobně je třeba při podání žádosti předložit  následující doklady:
• formulář – Dotazník k vydání osvědčení o státním občanství ČR
• rodný list, oddací list popř. doklad o vzniku partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera osoby, o jejíž státní občanství se jedná
• rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popř. doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli (má-li tyto doklady žadatel k dispozici)
• dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popř. i dalších předků (má-li žadatel tyto doklady k dispozici)
• doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby o jejímž státním občanství se jedná, občanem České republiky
• doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
• případně další doklady, které jsou podstatné pro zjištění státního občanství České republiky žadatele

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Správní poplatek:
Za vydání osvědčení o státním občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč