Úvaly - město v zeleni

Přestupky

Odbor správní projednává přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jedná se například o přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku a další přestupky uvedené v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Oznámení o přestupku může ve věci podat především osoba přestupkem postižená, její zákonný či právní zástupce. Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu především se zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, případně s dalšími souvisejícími zákony.

U vybraných přestupků je potřeba k zahájení, případně pokračování řízení o přestupku, udělit k tomuto souhlas jakožto osoba přímo postižená spácháním přestupku. K tomu je kompetentní i zákonný či právní zástupce. Přestupek projednává správní orgán, který je místně příslušný k projednání přestupku, tj. většinou v místě, kde ke spáchání přestupku došlo. Místně příslušný správní orgán může věc k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

V některých případech může správní orgán uložit povinnost navrhovateli nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku stanovené vyhláškou č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o paušální částce nákladů řízení, ve znění vyhl. č. 112/2017 Sb. Paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč. Tyto náklady se však mohou navýšit při potřebných dílčích úkonech.

Účastníci řízení o přestupku jsou vyjmenováni mj. v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Právní předpis

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů