Úvaly - město v zeleni

Řidičské průkazy – evidence řidičů

– vydání či výměna řidičského průkazu, vydání či výměna mezinárodního řidičského průkazu, vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče  a  výpis z evidenční karty řidiče, projednávání přestupků

Místně příslušný úřad, vyřizující agendu evidence řidičů a vozidel je pro město Úvaly:
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Při podání žádostí nelze využít elektronickou formu podání ani podání prostřednictvím pošty. Řidičský průkaz se vydá ve lhůtě dvaceti dnů od podání žádosti, držitelům řidičského oprávnění lze za poplatek 500,- Kč vydat řidičský průkaz i ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dnů (neplatí při vydání prvního řidičského průkazu).
Osoba nebo držitel řidičského oprávnění, kterému má být vydán řidičský průkaz je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

Poplatky:
Řidičské průkazy:
– ztráta, poškození 50 Kč
– změna údajů 50 Kč
– získání ŘO (nový ŘP) 50 Kč
– rozšíření ŘO 50 Kč
– mezinárodní řidičské průkazy 50 Kč

– výpis z evidenční karty řidiče 15 Kč za stránku
– osvědčení profesní způsobilosti řidiče 200 Kč
– vydání jakékoliv paměťové karty 700 Kč

Lhůty pro vyřízení
Jsou-li splněny všechny podmínky, jsou úkony týkající se profesního osvědčení a mezinárodního řidičského průkazu prováděny bezodkladně na počkání, vyjma řidičských průkazů, u nichž vyřízení trvá cca 15ti dní a úkonů, které jsou prováděny ve správním řízení, případně jiné složitější úkony.
Při vracení řidičského oprávnění je dle správního řádu lhůta 30ti dnů.

Právní předpis
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 247/2000 Sb., zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

pro zajímavost:
Řidičské oprávnění
Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno například skupina A, B, atd.
Řidičské oprávnění lze získat po absolvování autoškoly, složení zkoušky před zkušebním komisařem a při splnění předpokladů jako zdravotní způsobilost, věk a dalších podmínek stanovených zákonem.
Pokud budete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení nemáte řidičské oprávnění a zastaví Vás policie, hrozí Vám ve správním řízení pokuta od 25 000,- Kč do 50 000,- Kč, zákaz řízení na 12 – 24 měsíců a budou Vám započteny 4 body.

Řidičský průkaz
Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona.
Pokud si doma zapomenete řidičský průkaz a zastaví Vás policie, hrozí Vám bloková pokuta do 2 000,- Kč, ve správním řízení od 1 500,- Kč do 2 500,- Kč, body se nezapočítávají.