Úvaly - město v zeleni

Určení otcovství k nenarozenému případně narozenému dítěti

Nesezdaní rodiče dítěte mají možnost dostavit se ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti nebo se mohou dostavit, až po jeho narození. Rodiče dítěte musí být plnoletí a svéprávní. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud dle místa trvalého pobytu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kterýkoliv matriční úřad (není určena místní příslušnost)

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 1. platné občanské průkazy obou rodičů, pokud jde o cizince předloží pas nebo průkaz o povolení pobytu
 2. těhotenskou legitimaci je nutné předložit  k určení otcovství před narozením dítěte
 3. rodné listy (originál nebo ověřenou fotokopii) obou rodičů, pokud jde o cizince, je třeba si zjistit na matrice, zda nemusí být tento doklad opatřen tzv. vyšším ověřením (Apostille nebo superlegalizace) a přeložený soudním tlumočníkem do českého jazyka; předkládají se pro účely následného zápisu, resp. dodatečného záznamu do matriční knihy narození
  1. pokud je matka rozvedená  je nutné předložit rozsudek o rozvodu s vyznačením doložky o nabytí právní moci
  2. pokud je matka vdova předkládá úmrtní list manžela
  3. pokud je matka cizinka a je svobodná (rozvedená nebo vdova) je nutné předložit potvrzení o rodinném stavu z ambasády příslušného státu nebo přímo z domovského státu (přeloženo soudním tlumočníkem do českého jazyka), příp. opatřené příslušným ověřením (Apostille nebo superlegalizace)
 4. pokud cizinci nehovoří česky je nutná přítomnost soudního tlumočníka
 5. rodné listy dalších společných dětí

Pokud je matka rozvedená, může být otcovství před i po narození dítěte určeno jen tehdy, pokud od právní moci rozsudku o rozvodu manželství uplynulo více než 300 dní.
Rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více než 300 dní.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici :

Nejsou k dispozici, matrikář vyplňuje zápis prostřednictvím výpočetní techniky.

Lhůta pro vyřízení :

Pokud jsou předloženy všechny požadované doklady – na počkání v úředních hodinách.
Určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

Právní předpis :

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů