Úvaly - město v zeleni

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenci) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem za přítomnosti dvou svědků.

Potřebné doklady:
Občan České republiky předkládá:

  • rodný list
  • platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Cizinec krom toho ještě předkládá:

  • cizozemský průkaz totožnosti nebo průkaz o povolení k pobytu
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,  nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
  • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad se nepředkládá, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Ministerstvem vnitra, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (pouze cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinnými příslušníky)

Listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny, se předkládají se soudním překladem do českého jazyka a podle mezinárodních smluv musí být opatřeny potřebnými ověřeními.

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost soudního tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Právní předpisy:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů