Úvaly - město v zeleni

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy občanských průkazů:
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji – vydávají se občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. K podání žádosti o tento občanský průkaz není potřeba předkládat fotografie ani vyplňovat formulář žádosti.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s omezenou dobou platnosti (tzv. „blesk“):
• s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
• s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Kde lze požádat o vydání:
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu:
• u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (tj. MěÚ Černošice, pracoviště Praha 2, MěÚ Říčany, MěÚ Benešov), v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Doklady potřebné k podání žádosti a poplatky:

Dětský OP (do 15 let)  – platnost 5 let nebo do změny podoby
Žadatelem je zákonný zástupce, dítě musí být přítomno z důvodu snímání podoby. Žádost se vyřizuje do 30 dnů.
• rodný list dítěte
• OP rodiče (popřípadě cestovní pas)
• 50,- Kč na uhrazení správního poplatku
První OP pro občana po dovršení 15 let – platnost 10 let
V případě podání žádosti před dovršením 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce, který předkládá svůj OP nebo cestovní pas. Žádost se vyřizuje do 30 dnů
• rodný list
• cestovní pas nebo doklad o státním občanství ČR (Nemá-li žadatel takový doklad, ověří si úřad sám).
• bez poplatku
Výměna OP při skončení platnosti (nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti)
Žádost se vyřizuje do 30 dnů
• stávající dosud platný OP
• bez poplatku (pouze pokud se nejedná o tzv. dětský OP)
 Výměna OP z důvodu změny místa trvalého pobytu a změny stavu
Žádost se vyřizuje do 30 dnů
• stávající OP
• potvrzení o změně místa trvalého pobytu vydané příslušnou ohlašovnou nebo potvrzení o změně stavu vydané příslušnou matrikou nebo rozsudek soudu v případě rozvodu
• bez poplatku
Výměna OP z důvodu ztráty, odcizení či zničení
Žádost se vyřizuje do 30 dnů
• potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matrikou na základě ohlášení ztráty nebo odcizení)
• další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem (např. cestovní pas, rodný list)
• 100,- Kč na uhrazení správního poplatku
Vydání OP z důvodu zápisu titulu nebo v době delší než 6 měsíců před uplynutím platnosti dosavadního OP
Žádost se vyřizuje do 30 dnů
• stávající OP
• diplom prokazující získání titulu
• 200,- Kč na uhrazení správního poplatku
OP vydávaný ve zkrácené lhůtě do 15 dnů (zpravidla na počkání) a s omezenou dobou platnosti – tzv. „blesk
• 2x fotografie
• potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matrikou na základě ohlášení ztráty či odcizení)
• další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem vyplněnou žádost
• vyplněná žádost
• 100,- Kč na uhrazení správního poplatku

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
Jakýkoliv úřad s rozšířenou působností tj např. úřady městských částí Praha 1, 2, 3,4 až 22, MěÚ Říčany atd.