Úvaly - město v zeleni

Změna jména a příjmení

Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu. U nezletilých dětí dle místa trvalého pobytu dítěte. Při změně jména, jmen nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů. Žádost je nutné podat osobně, nelze ji zaslat poštou.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný občanský průkaz
  • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte popř. doklad o uzavřeném partnerství
  • u rozvedených – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
  • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP)
  • doklad o státním občanství (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP nebo CP)
  • souhlas fyzické osoby starší 12-ti let, jde-li o změnu jejího jména či příjmení, popřípadě jmen a příjmení
  • k žádosti u nezletilého dítěte musí být předložen písemný souhlas druhého rodiče (notářsky ověřený podpis pokud se nedostaví osobně) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
  • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu anebo úmrtní list zemřelého partnera

Formulář žádosti vyplní žadatel přímo na matrice při podání žádosti.

Poplatky:
Správní poplatek za vydání povolení změny:
a)   příjmení hanlivého nebo směšného                            200 Kč
b)  příjmení cizojazyčné nebo na dřívější příjmení           300 Kč
c)  jména nebo příjmení v ostatních případech             3 000 Kč
Osvobození:
1)  Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě,  že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2)  Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
3)  Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
4)  Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.
Poznámky:
1)  Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2)  Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3)  Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

Lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.