Změna jména a příjmení

Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu. U nezletilých dětí dle místa trvalého pobytu dítěte. Při změně jména, jmen nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů. Žádost je nutné podat osobně, nelze ji zaslat poštou.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný občanský průkaz
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte popř. doklad o uzavřeném partnerství
 • u rozvedených – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP)
 • doklad o státním občanství (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP nebo CP)
 • souhlas fyzické osoby starší 15-ti let, jde-li o změnu jejího jména či příjmení, popřípadě jmen a příjmení
 • k žádosti u nezletilého dítěte musí být předložen písemný souhlas druhého rodiče (notářsky ověřený podpis pokud se nedostaví osobně) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu anebo úmrtní list zemřelého partnera

Formulář žádosti vyplní žadatel přímo na matrice při podání žádosti.

Poplatky:
Správní poplatek za změnu jména či příjmení  –                 1 000 Kč
Při změně příjmení po rozvodu na příjmení předchozí –      100 Kč
Povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného –         100 Kč

Od poplatku je osvobozena:

 • změna jména, jmen a příjmení v případě transsexuality
 • změna nebo oprava jména, jmen osvojených dětí

Lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.