Úvaly - město v zeleni

Změna místa trvalého pobytu

Občan ČR hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Cizí státní příslušníci si vyřizují povolení k pobytu na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, telefonické objednávání a všeobecné informace – 974 820 680.

V původním bydlišti se provádí odhlášení pouze místních poplatků např. za držení psa.

Kdo ohlašuje místo pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci (dětem při narození zapisuje matrika narození adresu místa trvalého pobytu matky)
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat „přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas); za dítě do 15-ti let předkládá zákonný zástupce originál rodného listu (pokud je dítě držitelem občanského průkazu, předkládá i tento)
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, případně s nájemní smlouvou), anebo pokud není vlastníkem/spoluvlastníkem nebo nájemcem nemovitosti předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (vlastníka, nájemce družstevního bytu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny a předloží doklad o nemovitosti.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky starší 15-ti let zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Právní úprava

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví žádosti a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky nebudou ani po výzvě ve stanovené lhůtě odstraněny, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
Proti rozhodnutí o nezaevidování místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

Návod k tomu, co vše musíte udělat při změně trvalého pobytu