Úvaly - město v zeleni

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (trvalý pobyt na adrese úřadu)

Městský úřad rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR s trvalým pobytem v katastrech města na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. (tzn. návrh/žádost podává současný vlastník nemovitosti případně nájemce družstevního bytu, nikoliv osoba, které má být trvalý pobyt zrušen). Návrh se podává za každou osobu samostatně (i za děti). Zrušení trvalého pobytu je možné využít například, pokud nový majitel bytu nebo domu zjistí, že je v objektu stále ještě přihlášen původní majitel nebo po rozvodu manželství se ani po soudním vypořádání jeden z manželů, který není vlastníkem objektu, odmítá odhlásit apod.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a současně neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění obou zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Občan pozbývá dnem nabytí právní moci rozhodnutí jeho občanský průkaz platnosti a občan je povinen podle ustanovení § 14 odst.1 písm.c) bod 6 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o občanských průkazech“) do 15-ti pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu.

Poplatky

Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Kč 100,-  za každý podaný návrh, tj. za každou osobu.

Právní úprava
• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) především § 12 odst. 1 písm. c
• zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Formulář není stanoven, návrh lze podat volnou formou, lze použít níže uvedenou žádost, ve které jsou uvedeny potřebné údaje.

Vložený dokument

Návrh na zrušení místa trvalého pobytu