Chodník podél silnice č. III/10164 od ulice Diamantová po zastávku BUS – Horoušánky u Prahy

Název projektu – investiční akce

Chodník podél silnice č. III/10164 od ulice Diamantová po zastávku BUS – Horoušánky u Prahy

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Radou města dne 5.9.2017 usnesením č.R-383/2017

Svazek obcí Úvalsko dne 9.9.2020

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

530.502,-Kč bez DPH (641.907,42,-Kč včetně DPH)

Předpokládaný termín

 v současné době stavba pozastavena

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor investic a dopravy – Riegerova 897, Úvaly

Svazek obcí Úvalsko

Stručný popis

Chodník podél silnice č. III/10164 od ulice Diamantová po zastávku BUS – Horoušánky u Prahy

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

 Předmětná stavba je umístěna podél silnice č. III/10164 v úseku ulic Diamantová – Zahradní.     Začátek úpravy bude v křižovatce s ulicí Diamantová. Ukončení chodníku bude v křižovatce s   ulicí Zahradní.
V místě stavby je vedena stávající silnice č. III/10164 v extravilánovém charakteru, tzn. asfaltová   vozovka s krajnicemi. Umístění je ovšem v intravilánu obce, kde je rychlost vozidel omezena na   50 km/hod. Za krajnicí se nachází pruh komunikační zeleně, ke kterému přiléhají ploty   soukromých pozemků. V konci úpravy chodníku se nacházejí dvě protilehlé zastávky BUS s   přechodem pro chodce.Chodník je navržen v celé délce v základní šířce 1,5 m. Pouze cca v ½   úseku je provedeno lokální zúžení na 0,9 m z důvodu umístění stávajícího kamenného   oplocení.  Vedení chodníku je dáno stávající hranou asfaltové vozovky, která bude zachována. Vlastní chodník bude tvořen konstrukcí z betonové dlažby.

Rozpracovanost

stavba pozastavena

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name