Úvaly - město v zeleni

Dosadba zeleně U Přeložky

Název projektu – investiční akce

Dosadba zeleně U Přeložky

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

schváleno RM dne 15.6.2021, číslo usnesení R-259/2021

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

87 239,27 bez DPH, 105 559,19 včetně DPH

Předpokládaný termín

Podzim 2021

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Stručný popis

Dosadba zeleně u Přeložky

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Popis navrhovaného řešení:

– Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél nově vznikající stavby (opravy) autobusové zastávky v ulici U Přeložky ve městě Úvaly.
– Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru.
– Důraz je dále kladen na dlouhodobé snížení časových a finančních nároků pravidelné udržovací péče (tzv. extenzifikace udržovací péče) = po ujmutí rostlin a provedení nezbytné dokončovací a rozvojové péče (po-výsadbová péče), budou navržené vegetační prvky vyžadovat minimální nároky na pravidelnou udržovací péči oproti jiným typům vegetačních prvků.
– Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve VÝKRESU 01 a 02.
– Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová 2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.

BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV:
o Celková výměra navržených výsadeb: 182 m2 (626 ks keřů)
o Celkový počet navržených stromů: 5 ks
o Celková výměra navržených cibulovin: 14 m2.
o Celková výměra navrženého trávníku: 188 m2

Rozpracovanost

Dokončeno listopad 2021

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Projektová dokumentace ke stažení zdevýkres 1 ke stažení zde

výkres 2 ke stažení zde

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name