Úvaly - město v zeleni

Lokalita Cukrovar – transformace brownfieldu

Cílem projektu je revitalizace a transformace původního průmyslového areálu bývalého cukrovaru v moderní společensko-obchodní centrum města. Záměr vychází ze Strategického rozvojového plánu města.

Název projektu – developerského záměru Cukrovar – transformace brownfieldu
Stručný popis Řešené území se nachází v lokalitě bývalého cukrovaru a je tvořeno pozemky ve vlastnictví Města Úvaly – parc.č. 299/1, 300, 307/4, 363, 364, 368 a 369/2, všechny k.ú. Úvaly u Prahy. S těmito pozemky dále funkčně souvisí pozemek parc. č. 305 a část pozemku parc.č. 306 jiných vlastníků. Území je členěno na etapu I. a etapu II., které vytvářejí prostorově samostatné celky.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …) Předmětem ploch Etapy I. bude převážně rezidenční bydlení umožňující umístit zde prostory pro lokální obchody a služby. Umisťované objekty budou mít nejvýše 4 nadzemní podlaží, a to včetně případného ustoupeného podlaží nebo podkroví. V Etapě II. bude prověřeno umístění sportovního areálu, převážně indoorového a je zde i prostor pro novou MŠ. Dopravně bude území napojeno na ul. Škvoreckou sjezdem u objektu čp. 75. V rámci Etapy II. bude řešeno napojení na ul. Bulharskou. Parkování v klidu bude zajištěno v rámci areálu na vymezených pozemcích jednotlivých domů. Splašková kanalizace bude využívat stávající stokovou síť. Dešťové vody budou odváděny do rybniční soustavy Přišimaského potoka/rybníku Fabrák. Stávající bytové domy v majetku města studie ponechává.
Rozpracovanost Zpracováno zadání územní studie
Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server Prezentace k zadání územní studie zde ke stažení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name