Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice U Přeložky – přechod pro chodce, Úvaly

Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél na obou stranách přechodu

V současné době se jedná o zatravněné svahy s nekvalitním trávníkem, které jsou náročně pravidelně udržovány kosením

Název projektu – investiční akce Návrh výsadeb doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulice U Přeložky – přechod pro chodce
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Bylo schváleno radou města usnesením č. R-43/2018 ze dne 6.2.2018
Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) Cena realizace vegetačních úprav celkem (bez DPH):           92 806,44,- Kč
Předpokládaný termín realizace 2018
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor životního prostředí, Renata Stojecová
Stručný popis Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél na obou stranách přechodu
pro chodce ulice U Přeložky.V současné době se jedná o zatravněné svahy s nekvalitním trávníkem, které jsou náročně pravidelně
udržovány kosením
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Cílem návrhu je vytvoření kultivované, estetické plochy zeleně a současně a převod trávníků s náročným režimem/způsobem kosení na méně náročnou pokryvnou výsadbu keřů.

Důraz je dále kladen na dlouhodobé snížení časových a finančních nároků pravidelné udržovací péče
(tzv. extenzifikace udržovací péče) = po ujmutí rostlin a provedení nezbytné dokončovací a rozvojové péče (po-výsadbová péče), budou navržené vegetační prvky vyžadovat minimální nároky na pravidelnou udržovací péči oproti jiným typům vegetačních prvků.

Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve výkrese 01 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ –
KOORDINAČNÍ SITUACE.

Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města
Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová
2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.

BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV:
o Celková výměra navržených výsadeb: 161 m2.
o Celkový počet navržených keřů: 599 ks.

Rozpracovanost 2018
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …) Dokumentace zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení

Daniela Jahnová
referent - odpadové hospodářství, pozemky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name