Úvaly - město v zeleni

Rekonstrukce úvalského koupaliště

Jaká bude budoucnost úvalského koupaliště?

V říjnu roku 2016 proběhlo v Úvalech referendum, ve kterém obyvatelky/ obyvatelé Úval odpovídali na otázku “Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku?”. Referenda se zúčastnilo 50,2% voličů, z nichž 75% rozhodlo, že koupaliště chce obnovit.

Radnice města tedy na základě výsledků referenda začala konat kroky k jeho naplnění. Základním krokem bylo provedení důkladného technického auditu koupaliště, který je východiskem pro návrh rekonstrukce koupaliště dle dnešních norem. V rámci auditu byly realizovány tyto kroky:

 1. rozbor vody ze studně v areálu koupaliště (Vodohospodářská laboratoř Říčany)
 2. stavebně technický průzkum betonových van koupaliště a dětského brouzdaliště (společnost Betonconsult, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (soudní znalec)
 3. technický audit a návrh modernizace koupaliště (společnosti Bazény & Wellness, h – projekt a PH6 atelier)

Celkové náklady těchto posudků a auditů činí 129 000 Kč

K těmto posudkům město objednalo u společnosti Bazény & Wellness i zpracování tří variant návrhu rekonstrukce koupaliště, včetně kalkulace nákladů, výpočtu ekonomiky provozu a vizualizace řešení.

Náklady na tuto část dokumentace činí 188 000 Kč.

Máme tak k dispozici dostatek podkladů pro to, abychom mohli rozhodnout o tom, jakým způsobem úvalské koupaliště rekonstruovat a uvést jej znovu do provozu.

 

Jaká jsou hlavní zjištění ze všech posudků?

Voda

voda ze studně na koupališti není pro plnění bazénů použitelná bez výstavby nákladné úpravny vody. Důvody jsou následující:

 1. výskyt fekálních bakterií
 2. 38x vyšší hodnota zákalu vody než připouští norma
 3. 30x vyšší hodnota železa a 23x manganu než připouští norma
 4. vysoká tvrdost vody

Bazény a úpravna vody

 1. filtrační jednotka je v havarijním stavu, hrozícím zřícením
 2. celý filtrační systém koupaliště, čištění a cirkulace vody v bazénech jsou zastaralé a neodpovídají předpisům
 3. akumulační jímka s ponornými čerpadly o napětí 400 V byla propojena přímo s bazénem – případný výboj čerpadla do vody by se přenesl snadno z jímky do bazénu obsazeného koupajícími
 4. úpravna vody nikdy neměla potřebnou kapacitu odpovídající velikosti vodní plochy a objemu bazénu
 5. stav betonů na stěnách i dně bazénové vany i brouzdaliště je vizuálně zcela uspokojivý. Jedná se z hlediska objemové hmotnosti o velmi kvalitní hutný konstrukční beton. Zjištěná tahová pevnost prakticky vylučuje výskyt degradačních procesů ve struktuře této části betonu.
 6. Významný a masivní rozpad stěn přelivného žlábku, které jsou s jistotou důsledkem zmrznutí betonu v průběhu jeho tuhnutí a tvrdnutí, tedy v období prvého či druhého dne po betonáží. Devastující vizuálně patrné poškození horní oblasti přelivného žlábku je patrné v podstatné části bazénové vany.
 7. beton je z funkčního i statistického hlediska nadále dlouhodobě plně využitelný a životnost hlavního jádra van (dno + spodní část stěn) tak činí v současném stavu několik desetiletí.

 

Zázemí koupaliště

 1. Objekt sprch nesplňuje velikostně ani technicky požadavky platné vyhlášky a svým řešením nesplňuje účel, pro který má sloužit.
 2. Dětské hřiště a hrací prvky jsou ve špatném stavu, ocelové konstrukce houpaček a kolotočů jsou zkorodované, dřevěné části jsou shnilé nebo chybí. Typ použitých kolotočů je zastaralý a velmi nebezpečný.
 3. Oplocení areálu je provedeno drátěným plotem na sloupky a vstupními branami. Strana podél potoka je vlivem zvýšených povodňových průtoků v korytě recipientu podemletá a konstrukce sloupků se postupně hroutí
 4. Objekt WC sice nevykazuje známky významnějšího poškození, ale počtem zařizovacích předmětů nesplňuje požadavky vyhlášky
 5. U vstupu stojící rodinný dům typu OKAL na zděném suterénu, který byl dříve využíván pro správce objektu a jako ubytovna sezónních pracovníků je ve velmi špatném stavu,kdy oprava a rekonstrukce by byla finančně velmi náročná.
 6. Sportovní hřiště jsou vzhledem k delší době, kdy nebyly používány, v zanedbaném stavu a budou vyžadovat opravy vybavenosti a intenzivní údržbu vlastních ploch.

 

Koupaliště je po stránce bezpečnosti a personálního a materiálního zajišťování bezpečnosti provozu nezpůsobilé (některé prvky jsou dokonce nebezpečné), tedy není řešením jej obnovit do stavu roku 2014.

 

Jaká jsou doporučení a závěry pro rekonstrukci koupaliště?

Aby mohlo být koupaliště provozováno v souladu s dnešním hygienickými a bezpečnostními předpisy, je nezbytné učinit následující:

 

Nezbytné investice

Bazénová a technologická část

 1. ve všech variantách je třeba opravit hlavní bazénové vany – zejména oblast degradovaných přelivných žlábků, tedy celkem v rozsahu plochy cca 5% dna a 20% stěn. V úvahu přichází ponechání bazénových van ve stávajícím objemu (3 850 m3) nebo tyto vany zmenšit o zástavbu technologie filtrace a akumulační nádrže.
 2. je třeba postavit zcela novou filtrační jednotku u bazénů

 

Zázemí koupaliště

 1. vybudovat zcela nové šatny a sprchy
 2. vybudovat zcela nový objekt WC nebo stávající opravit a rozšířit
 3. postavit zcela nové ochozy a brodítka kolem bazénů
 4. vybudovat zcela nové zázemí pro plavčíky, správce areálu a zdravotnické zázemí
 5. vybudovat zcela nové oplocení areálu

 

Doporučené investice

 1. parkoviště pro motorizované návštěvníky koupaliště
 2. sportovní zázemí koupaliště
 3. dětské hřiště
 4. přístupové komunikace

 

Varianty rekonstrukce koupaliště

Rekonstrukce koupaliště je zpracovaná ve třech variantách, přičemž v principu platí, že

Varianta levnější  (varianta využití stávající podoby koupaliště) = ponechání rozměrů bazénových van a jejich oprava, nové přelivné žlaby a nový povrch (nátěr, fólie nebo nástřik polyureou), oprava dětského bazénu – brouzdaliště, nový vstup a oprava oplocení, nová strojovna úpravny vody, nové zázemí návštěvníků – WC, sprchy, převlékárny, nové zázemí zaměstnanců, nové občerstvení, oprava sportovišť a dětského hřiště.

Varianta komplexní = rozdělení, úprava a zatraktivnění bazénových van s celkovým zmenšením vodních ploch, nové povrchy, nové brouzdaliště, nový vstup a oprava oplocení, nová strojovna úpravny vody, nové zázemí návštěvníků – WC, sprchy, převlékárny, nové zázemí zaměstnanců, nové občerstvení, oprava a doplnění sportovišť, nové dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkou a šplhací stěnou.

 

Jak by mohlo koupaliště vypadat?

 

Varianta 1

Objem vody v bazénech:              3 864 m3
Kapacita bazénů:                             472 osob
Kapacita koupaliště:                     1 728 osob
Potřebný personál:                       5x vodní dozor senior + 3 vodní dozor junior
Roční spotřeba vody:                   8 112 m3
Roční spotřeba elektřiny:             150 MWh

 

Varianta 2

Objem vody v bazénech:              1 809 m3
Kapacita bazénů:                             372 osob
Kapacita koupaliště:                     1 288 osob
Potřebný personál:                       7x vodní dozor junior
Roční spotřeba vody:                   5 003 m3
Roční spotřeba elektřiny:             63 MWh

 

Varianta 3

Objem vody v bazénech:              1 260 m3
Kapacita bazénů:                             300 osob
Kapacita koupaliště:                      1 000 osob
Potřebný personál:                        3x vodní dozor junior
Roční spotřeba vody:                    3 735 m3
Roční spotřeba elektřiny:              50 MWh

 

Odhadované náklady na rekonstrukci koupaliště v Úvalech (ceny bez DPH)

Odhadované provozní náklady na koupaliště v Úvalech

 

Odhadované výnosy ze vstupného

Celkové ekonomické porovnání variant

 

Parkování návštěvníků koupaliště

Návrhy týkající se parkování návštěvníků koupaliště vychází ze zkušeností z minulých let, kdy ve špičkách dosahoval počet parkujících návštěvníků čísla kolem 120 osobních aut, což výrazně zatěžovalo okolí.

V zásadě existují tyto 4 možnosti řešení parkování návštěvníků koupaliště, kteří se rekrutují především z řad mimoúvalských návštěvníků

Parkovací plocha v okolí ulice Mánesova a Horova – kapacita až 120 aut
Parkovací plocha u nádraží – kapacita až 150 aut
Parkovací plocha u ČOV Hodov – kapacita až 150 aut
Parkovací plocha v areálu uhelných skladů – kapacita až 200 aut
Z výše uvedené tabulky vyplývá následující pořadí vhodnosti řešení parkoviště

1. parkoviště ČOV Hodov
2. parkoviště Mánesova – Horova
3. uhelné sklady
4. parkoviště u nádraží

 

Závěr

Ze všech výše uvedených tabulek vyplývá, že investice do rekonstrukce koupaliště v Úvalech bude ztrátová. Za takových okolností bude nejlepším řešením postupovat dle navržené varianty 1, která zároveň zachová vysokou kapacitu areálu pro návštěvníky.

Současně navrhujeme následující postup: vypsání výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace, a to ve dvou částech: bazénová část a část zázemí koupaliště tak, abychom mohli volit pro město a jeho obyvatele výhodnější řešení.

Část prací je možné provést pomocí Technických služeb a významně tak snížit náklady (oplocení, úprava parkovacích ploch)

Jako parkovací plochu doporučuji parkovací plochu u ČOV Hodov se současnou úpravou ulice Muchova.

Dopad na rozpočet města:  první etapa cca 24 000 000 Kč v období let 2017 – jaro 2018, další etapa dle zvoleného řešení realizace v limitu do 12 000 000 Kč – 24 000 000 Kč (dle rozhodnutí zastupitelstva města).

 

Návrh harmonogramu realizace

červen 2017                                     zadání výběrového řízení na projekt bazénové části
červen 2017                                     zadání výběrového řízení na projekt zázemí koupaliště
červenec – srpen 2017                     zahájení sanace bazénových van
září – listopad 2017                          rekonstrukce bazénových van a příprava realizace strojovny
březen – červen 2018                       realizace I. etapy zázemí koupaliště + parkoviště
1. červen 2018                                 otevření koupaliště

Zpracoval:

 

 

Petr Borecký, starosta města