Úvaly - město v zeleni

Aktuality koupaliště

Rekonstrukce úvalského koupaliště vyjde na 38 milionů Kč

23.05.2018

Dnes bylo ukončeno výběrové řízení na firmu, která provede rekonstrukci úvalského koupaliště. Podána byla jedna nabídka, a to od společnosti Centroprojekt.

Nabídková cena na rekonstrukci bazénových van, rozvodů a filtrací činí 30,3 mil. Kč včetně DPH. Kromě této rekonstrukce bude nutné zhotovit nové oplocení + nebazénové zázemí (občerstvení, sprchy, šatny, toalety tad.) s celkovými náklady cca 8 mil. Kč včetně DPH.

Jelikož cena rekonstrukce přesahuje výrazně limit 20 mil. Kč stanovený loni zastupitelstvem, bude muset zastupitelstvo provedení rekonstrukce odsouhlasit na svém zasedání 21. června 2018. Pokud zastupitelstvo souhlas vydá, začnou rekonstrukční práce ještě letos v srpnu a koupaliště by mělo být připraveno k otevření v červnu 2019.

Vzhledem k nákladům rekonstrukce, které navíc nejsou kryté žádnou dotací, je zřejmé, že v letech 2019 a 2020 bude muset město omezit investice do ostatních oblastí na nezbytné minimum.

 

Úvaly vyhlásily výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce úvalského koupaliště – bazénových van a filtrace

26.04.2018

Vzhledem ke skutečnosti, že po opravě všech chyb byla městu Úvaly v dubnu předání zkompletovaná projektová dokumentace na opravu úvalského koupaliště, vyhlásilo město Úvaly 26. dubna 2018 výběrové řízení na zhotovitele stavby. Informace o tomto výběrovém řízení a projektovou dokumentaci je možné stáhnout na těchto webových stránkách.

 

Rekonstrukce úvalské koupaliště – v pondělí 9. října začínáme!

06.10.2017

Na zářijovém zasedání zastupitelstva města jsme představili návrh společnosti CENTROPROJEKT a.s. na rekonstrukci bazénů úvalského koupaliště. Tento návrh prezentoval ing. Ševela, vedoucí týmu, který na projektu pracuje.

Na to, jak by budoucí podoba bazénů měla vypadat, se můžete podívat v obrázku níže.

Co se u bazénů změní?

Budou odstraněny stávající bazény brouzdaliště a bazénku pro neplavce, které budou nyní zahrnuty do stávajících van. Současně dojde k rozdělení van na několik částí věnovaných pro relaxaci a pro kondiční plavání.

Budou vybudovány nové přelivné žlábky, nezbytná akumulační nádrž bude umístěna do zadní části stávajících bazénových van. Prostory bazénů budou doplněny o pobytové molo, brodítka a nové zadláždění.

Jakými pracemi se začne?

Na samotném začátku začneme s bouracími pracemi – a to již nyní, v říjnu.

Jde o tyto práce:

 • odřezání, případně sanace betonu bazénů cca 650 mm pod horní hranu bazénového kanálku, příčné stěny budou ubourány na tuto úroveň též
 • demolice dětského brouzdaliště
 • demolice základových konstrukcí a desek po objektech u vstupu do areálu
 • demolice domků – WC a úpravny vody v zadní části koupaliště, včetně základových konstrukci
 • demolice základových konstrukcí atrakcí
 • demolice schodišťových stupňů do bazénu
 • demolice objektů u dětského brouzdaliště
 • demolice dětských kolotočů a houpaček
 • demolice stávajícího oplocení na hranicích pozemku
 • demolice areálového osvětlení
 • dozebrání stávajících betonových chodníků

Jak se bude pokračovat?  

Po samotných demoličních pracech začnou běžet paralelně následující práce:

 • rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny
 • stavební práce na bazénových vanách
 • realizace zázemí nebazénové části (stánky, vstupní portál, zázemí pro plavčíky) – (v současné době zpracovává podobu těchto prvků architekt)
 • sprchy, převlékárny, WC
 • nové oplocení a zabezpečení areálu
 • dětské atrakce
 • hřiště a sportoviště
 • pokladní a evidenční systém

Všechny výše uvedené práce budou probíhat v období říjen 2017 – červen 2018

 

Úvalské koupaliště – je rozhodnuto o způsobu rekonstrukce

23.05.2017

Včera proběhlo jednání zastupitelstva města, které se věnovalo především tématu úvalského koupaliště a jeho rekonstrukci. Přítomní byli i experti, kteří zpracovávali technický audit a varianty řešení rekonstrukce. Tito experti provedli výklad pro přítomné zastupitele a občany, potom svoji verzi přednesl i pan zastupitel Černý. Po velmi bouřlivé diskusi s přítomnými občany přijalo zastupitelstvo následující usnesení:

Zastupitelstvo města Úvaly

I. bere na vědomí

předložené materiály týkající se provedení technického auditu koupaliště a rekonstrukce koupaliště (variantní řešení)

II. rozhodlo zprovoznit koupaliště v letní sezóně 2018 a za tím účelem ukládá zajištění následujících bodů:

zrekonstruovat bazény s minimální investici podle posudku Betonconsult /tj. odříznutí horního zhlaví bazénů do hloubky cca 50 cm, včetně oprav stěn a dna/ s použitím bazénové fólie.

vybudování nové filtrační jednotky pro koupaliště s manuálním systémem filtrace a minimálně poloautomatickým dávkovacím systémem včetně akumulační nádrže s tím, že filtrační jednotka bude umístěna na betonové desce na povrchu a bude zahrnovat i menší domek pro elektroinstalace a chemikálie.

vybudování zázemí koupaliště (WC, sprchy, pokladny, občerstvení) z kontejnerů s tím, že  v maximální možné míře bude využito již existující zázemí (např. již nyní stojící objekt WC a sprch). Rada města předloží i alternativní variantu zahrnující pouhý pronájem kontejnerů.

využití služeb pracovníků TSÚ při provozu koupaliště coby preferovaného řešení

vybudování nového oplocení koupaliště včetně zabezpečovacího zařízení, které bude v provozu v době uzavření koupaliště.

III. pověřuje

starostu přípravou nutných kroků k zahájení realizace rekonstrukce koupaliště ve smyslu tohoto usnesení

IV. zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodnout o zastavení výběrového řízení v případě, že objem vítězné nabídky přesáhne částku 20 000 000 Kč včetně DPH.

Výše uvedené usnesení bylo přijato v zájmu hledání minimální společné shody přijato jednomyslně.

Dále zastupitelé na základě požadavku přítomných zástupců občanů ze čtvrti Hodov rozhodli, že prozatím nebude řešeno parkoviště pro návštěvníky koupaliště u ČOV Hodov, ale parkování bude řešeno podobně jako v minulosti na loukách u ulic Mánesova a Horova s tím, že oproti minulosti zde bude využívána městská policie, aby udržela pořádek a průjezdnost ulic. V tomto hlasování se zdržel starosta města, Petr Borecký.

Poslední věc, o které se hlasovalo na základě podnětu pana Petra Voseckého, bylo usnesení, že “zastupitelstvo nesouhlasí s vedením navržené cyklostezky v rámci areálu koupaliště”. Toto usnesení nebylo přijato.

O způsobu rekonstrukce koupaliště je tedy rozhodnuto, stejně tak jako o termínu znovuotevření, což bude letní sezóna 2018. Dojde tak k naplnění rozhodnutí občanů v referendu z října 2016.

 

Videozáznam z jednání zastupitelstva města ze dne 22.5.2017

Rekonstrukce úvalského koupaliště – alternativní návrh rekonstrukce od spolku PRO Úvaly 

16.05.2017

Zveřejňujeme alternativní návrh rekonstrukce koupalitě předloženého spolkem PRO Úvaly. I tento návrh bude projednáván na zastupitelstvu dne 22.5.2017.

Úvodní text od pana Černého: ” Vážené zastupitelky a zastupitelé, zasílám 2 varianty obnovy koupaliště jako podklad v reakci na zaslané podklady od pana starosty. Jeho výzva k diskuzi náš potěšila a proto jsme s projektanty a odbornými firmami připravili 2 další varianty (během jednoho týdne), o kterých chceme diskutovat na zasedání zastupitelstva.

Za zastupitele spolku PRO Úvaly

Jan Černý”

 

Plnou velikost obrázku zobrazíte po kliknutí na jeho náhled.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva města na téma rekonstrukce koupaliště

08.05.2017

Dne 22.5. 2017 se od 18.00 bude konat ve velkém sále Pětašedesátky v Riegrově ulici 65 veřejné zasedání zastupitelstva města na téma rekonstrukce úvalského koupaliště. Přítomní budou i experti, kteří prováděli technický audit koupaliště a návrhy variant jeho rekonstrukce.

Zasedání bude natáčené na záznam a přenášené na YouTube.