Úvaly - město v zeleni

Výsledky architektonické soutěže

„Knihovna a společenské centrum v Úvalech”

Soutěž probíhala anonymně, tzn., že obálky se jmény účastníků soutěže byly otevírány až po vyhodnocení jednotlivých návrhů a udělení cen.

Oceněné návrhy

 

1. cena 200.000,- Kč, návrh č. 17

Autoři: A.LT Architekti,  v.o.s, Ing. arch. Peter Lacko, spolupráce Filip Tittelbach, Lenka Dvořáková, Michala Slynková, Martina Svobodová, Ondřej Hlaváček

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty:

Uliční fasáda působí přesvědčivě, městsky a reprezentativně. Sál, který je umístěn do druhého nadzemního patra se vizuálně stává součástí náměstí a tím potvrzuje svojí veřejnou funkci. Sál může fungovat samostatně tedy nezávisle na provozu knihovny a předsálí je možné propojit s budovou městského úřadu.  Jedná se o formálně srozumitelné řešení. Dvorní fasáda nabízí fyzický kontakt se zahradou v parteru i vizuální v patře. Porota doporučuje přeřešit vnitřní dispozice tak, aby více komunikovala s navrženým průchodem a dvorem radnice a posílila tak živost veřejného městského parteru.

Vnitřní prostor je navržen flexibilně a disponuje možností reagovat na konkrétní dispoziční požadavky klienta. Prostor knihovny je jednoduše propojen s kavárnou, která je v přímém kontaktu s náměstím.

Porota doporučuje zoptimalizovat prosvětlené plochy světlíků, aby nedocházelo k přehřívání vnitřních prostor.

Návrh splňuje očekávání a je přínosem pro zkvalitnění veřejného městského prostoru.

Závěr: Porota ocenila tento návrh 1. cenou.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. cena  nebyla udělena

3. cena  90 000,- Kč  (sdílená),  návrh č. 20

Autoři: Ing. arch. Filip Havliš, Ing. arch. David Zámečník (atelier NEW HOW), spolupráce Ing. arch. Ondřej Novosad, Martin Janoušek, Jan Havlíček

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty:

Koncepce pracuje s vhodným měřítkem do ulice i dvora. Vnitřní uspořádání se jeví logické ve vztahu k architektonickému prostoru. Porota doporučuje větší kázeň v materiálech.

Jako problematické se jeví umístění prostoru knihovny od 2NP a slepé fasády do dvorního traktu.

Vestibul budovy se rozlévá do okolních veřejných prostor (pasáž, terasa, loubí) a tím může iniciovat oživení daného místa.

Závěr: Porota ocenila tento návrh sdílenou 3. cenou.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. cena 90 000,- Kč  (sdílená), návrh č. 2

Autoři:  CUBOID ARCHITEKTI, s.r.o., Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová, spolupráce Ing. arch. Ondřej Zavřel

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty:

Navržený objekt dispozičně vhodně navazuje na náměstí. Do parteru umísťuje kavárnu, která je v přímé vazbě na knihovnu. Forma navrženého objektu reaguje na okolí rozpačitě. Navržený objekt z pohledu z náměstí až příliš splývá s okolím. Motiv rozevřené knihy je příliš ilustrativní. Jako velké pozitivum bylo hodnocené vnitřní uspořádání dispozic, které se jeví jako efektivní a flexibilní. Umístění společenského sálu ve druhém patře je vhodné. V parteru by bylo dobré posílit komunikaci mezi vnitřním prostorem knihovny a prostorem zahrady a nádvoří městského úřadu.

Závěr: Porota ocenila tento návrh sdílenou 3. cenou.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odměna 60.000,- Kč , návrh č. 13

Autoři: Akad. arch. Jiří Deýl, Ing. arch. Martin Štrouf, Ing. arch. Ondřej Zdvomka, spolupráce Ing. arch. Kristýna Vítů, Vojtěch Jelínek, Ing. arch. Petr Uhlíř 

Autorská zpráva zde

Hodnocení poroty:

Návrh, který vyvolal velkou diskuzi v porotě. Byl oceněn hlavně jiný a svěží pohled na urbanistické řešení lokality. Nabízí velkorysý veřejný prostor, který prostupuje řešeným územím k zahradě a posiluje tak význam knihovny jako veřejné instituce. Do tohoto prostoru orientuje dlouhou fasádu objektu, který v sobě skrývá flexibilní dispoziční řešení, které je možné dál rozvíjet či měnit. Jako hlavní nedostatek bylo nepřesvědčivé řešení fasády jako celku a dále pak ve vztahu k sousední parcele fary.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoceněné návrhy

návrh č. 1

Autoři: CMC architects, a.s., Vít Máslo, David R. Chisholm, Adriano Ferrer Escayola, spolupráce Zuzana Kodešová, Yulia Pozynich

Hodnocení poroty:

Reakce na okolí je nedostatečná. I když architektonický výraz odpovídá aktuálnímu architektonickému slovníku je struktura návrhu hmotově komplikovaná. V dispozičním řešení je neadekvátní využitý nejcennějších prostor (v přízemí přiléhající k náměstí jsou pomocné provozy). Knihovní provozy jsou nevhodné rozděleny do několika podlaží.  Pochybujeme o možnosti realizace střešních pásů zeleně a skla ve střešní rovině. Nevhodná je volba jižního proskleni do víceúčelového sálu.

Studie:

 

 

návrh č. 3

Autoři: Ing. arch. Jindřich Starý, Ing. arch. Michal Schwarz, Tomáš Starý (Lennox architekti, s.r.o.)

Hodnocení poroty:

Architektura domu je velice formální a je nadřazena funkčnímu schématu.

Knihovna vhodně převážně v jednom podlaží (to avšak vykoupeno menší plochou pro volný výběr). Navrh nabízí samostatný venkovní vstup do sálu a propojení sálu s městským úřadem (také přes venkovní terasu.

Studie:

 

 

návrh č. 4

Autoři: Ing. arch. Petr Kordovský, Bc. Petr Čmolík

Hodnocení poroty:

Návrh respektuje měřítko okolí. Výrazově uměřený. Zastavuje parcelu po celé šířce. Diskutabilní se jeví soulad vnitřního uspořádání s venkovním výrazem domu.

Knihovna odtržena od vstupu a okolního městského parteru, což v prostředí hlavního náměstí Úval vnímáme jako negativum. Kavárna je tak odtržena od dalších provozů. Pro knihovnu méně než 600 m2.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 5

Autoři: Ing. arch. Martin Poledníček, Ing. arch. Ondřej Ženožička, Ing. arch. Petr Levý, Ing. arch. Zdeněk Janeček

Hodnocení poroty:

Zvolená koncepce je nepřiměřená pro místo i funkci. Návrh disponuje nepřesvědčivou formou i komplikovanou dispozicí.

Sál nelze provozovat odděleně od zbytku prostor, uspořádání knihovny je ve třech patrech a nepřehledné.

Studie:

 

 

návrh č. 6

Autor: Ing. arch. Martin Mihály

Hodnocení poroty:

Zcela formální návrh s výrazně předimenzovaným měřítkem bez vztahu k okolí.

Knihovna je navržena v 5 podlažích. Takto navržené uspořádání prostoru knihovny je v daném kontextu a významu nefunkční.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 7

Autoři: Ing. arch. Marcel Ružička, Ing. arch. Tomáš Netušil

Hodnocení poroty:

Standardní řešení reagující na uliční frontu i zahradu. Architektonický výraz působí nedotaženě.

Knihovna až ve 2. a 3. NP, nevhodně odtržena od náměstí. Do zahrady je nevhodně orientována slepá fasáda konferenčního sálu.

Studie:

 

 

 

 

návrh č. 8

Autor: Ing. arch. Michal Grošup

Hodnocení poroty:

Návrh zastavuje celou šířku parcely a klade přílišný důraz na dvorní fasádu. Velmi  rozpačité je pojetí průčelí do náměstí. Přebujelé formování objemu se jeví jako nevhodné. Otázkou zůstává růžová barva.

Výpůjční pult odtržený od zbytku knihovny (personálně náročné), prostory knihovny poměrně limitované.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 9

Autoři: Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Kraml, Ing. arch. Patrik Šarmír, Ing. arch. MgA. Květa Čulejová

Hodnocení poroty:

Porota oceňuje uliční fasádu reprezentující veřejnou funkci objektu v přijatelném měřítku. Rozpačitě se jeví celá vnitřní struktura. Budova provozně nekomunikuje s parterem dvora a zahrady.

Nevhodné umístění knihovny do podzemního podlaží, prostory knihovny nesouvislé, kavárna odtržena od zbytku provozu (s výjimkou sálu). Nejcennější prostory bezprostředně za vstupem jsou využity neadekvátně.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 10

Autoři: Ing. arch. Richard Héger, Ing. arch. David Kazický (RichardDavidArchitekti)

Hodnocení poroty:

Forma neodpovídá městskému prostředí. Na první dojem velkorysé řešení vnitřních prostor. Dispoziční obsazenost půdorysu je však nepřesvědčivá, rampy zabírají mnoho prostoru, koncept využití vnitřních prostor není jasný.

Studie:

 

 

návrh č. 11

Autoři: AF atelier, s.r.o. – Ing. arch. Adam Fröhlich, Bc. Petr Srogončík

Hodnocení poroty:

Nevhodná koláž stylů bez jasných kvalit. Navržený hlavní vstup je nedostatečný stejně jako celá dispozice. Uliční fasáda je nevhodně z velké části obsazena provozními prostory.

Kavárna odtržena od zbytku provozu (s výjimkou sálu), knihovna odtržena od náměstí. Výhodou je flexibilní plocha.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 12

Autoři: Ing. arch. Michaela Roženská, Ing. arch. Tomáš Wožniak, Ing. arch. Jakub Žoha

Hodnocení poroty:

Kladně hodnotíme vytvoření zajímavého a nového veřejného prostoru mezi domy, urbanisticky velmi zdařilý návrh. Porota vytýká převýšení hmoty v uliční frontě (salonek). Stavba knihovny působí příliš uzavřeně. Nejasné propojení parteru knihovny s dvorem radnice.

Vertikální členění knihovny do pěti podlaží představuje zcela neadekvátní provozní zátěž pro knihovnu tohoto typu. Kavárna odtržena od knihovny.

Studie:

 

 

návrh č. 14

Autoři: Atelier 322, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Kužel, spolupráce: Ing. arch. Michaela Kuželová, Anthony Stehlin

Hodnocení poroty:

Neadekvátní architektonická forma, která neodpovídá významu a funkci městské instituce. Zcela chybějící vztah k okolí.

Přístup do knihovny komplikovaný, kavárna odtržena, pracoviště evidence výpůjček v jiném poschodí než vlastní knihovna (neadekvátní personální náklady). Neadekvátní obsazení nejcennějších prostor.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 15

Autoři: M.A. Svatopluk Sládeček, Ondřej Králík, Františka Podzimková, spolupráce: Bc. Jiří Šnerch

Hodnocení poroty:

Nadsazené měřítko domu do uliční fronty. Hmotové řešení domu je nevyvážené včetně její kompozice.

Rozčlenění knihovny na čtyři podlaží je provozně a v kontextu místa a typu knihovny nevhodné. Kavárna odtržena od knihovny.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 16

Autoři: Ing. arch. Ing. Tomáš Lohnický, Ing. arch. Ing. Eva Kováříková, Ing. Pavel Hecht, Ing. Aleš Tuček

Hodnocení poroty:

Zvolené řešení nevytváří příznivý kontakt domu s ulicí. Prostorové řešení (hlavně zadního traktu) je příliš komplikované.

Neadekvátní (ne)využití prostor, komunikačně velmi komplikované.

Studie:

 

 

 

 

návrh č. 18

Autoři: Atelier bod architekti, s.r.o. – Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda, Ing. Jan Svoboda

Hodnocení poroty:

Navržené řešení nabízí širokou paletu vnitřních prostor a odlišných atmosfér. Do ulice objekt působí nepřesvědčivě. Z urbanistického kontextu se jeví problematické zvolení průchodu z náměstí do zahrady vedle brány fary.

Knihovna je odtržena od náměstí, rozdělení knihovny na dvě poschodí je únosné.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 19

Autoři: Petr Křehnáč, Ing. Arch. Miroslav Krátký

Hodnocení poroty:

Jako problematické se jeví vztah k dvoru i uliční frontě. Forma domu nereprezentuje funkci knihovny.

Objekt nevyužívá nijak zahradu, uspořádání vnitřních prostor málo flexibilní.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 21

Autoři: Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Markéta Poláčková, Vojtěch Ružbatský, Alexandra Jamnická

Hodnocení poroty:

Zvolené měřítko neodpovídá významu instituce. Architektura domu není střídmá ani nadčasová.

Komunikace zabírají mnoho plochy, prostor je nepřehledný a neflexibilní. Kavárna odtržená od knihovny.

Studie:

 

 

 

 

 

 

 

návrh č. 22

Autoř: Ing. Arch. Tomáš Zavoral

Hodnocení poroty:

Funkci nepřiměřený plášť budovy. Přílišný architektonický důraz na architekturu sálu. Rozdělení knihovny do tří pochodí a velkorysé komunikační prostory jsou neadekvátní k danému typu knihovny. Knihovna odtržena od náměstí, prostory neflexibilní. Pochybnost o reálnosti zachování původního zdiva.

Studie: