Úvaly - město v zeleni

Generel dopravy a regulace parkování u nádraží

Generel dopravy

Město Úvaly ve spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT Praha připravilo komplexní materiál zabývající se dopravou ve městě Úvaly. Jedná se o dokument koncepčního a strategického charakteru.

Analýza stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly je analýza současného stavu dopravy ve městě Úvaly zejména s důrazem na bezpečnost všech účastníků provozu na pozemních komunikacích, dále návrh nové cyklistické trasy a autobusového stanoviště v místě před železniční stanicí.

Cílem je na základě provedení a vyhodnocení průzkumů a zdokumentování a rozboru stávajícího dopravně-bezpečnostního stavu navrhnout řešení vybraných dopravních problémů formou realizace návrhů projekční a dopravně-inženýrské povahy za účelem dosažení adekvátní úrovně bezpečnosti a plynulosti všech druhů dopravy na území sledované lokality města Úvaly.

Tento dokument je tedy jedním ze základních koncepčních materiálů týkajících se dopravy na území města Úvaly.

Textová část ke stažení zde

Přílohy ke stažení (obrazová část)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44

Celý dokument včetně všech příloh si ve formátu ZIP můžete stáhnou zde

Veřejná prezentace Generelu dopravy od ČVUT Praha – Fakulta dopravní proběhla 9. ledna 2017. Záznam si můžete prohlédnout níže.

Koncepce řešení dopravy u nádraží Úvaly a regulace parkování v přilehlém okolí

Autor koncepce: ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních systémů 15. 12. 2018

Odkaz na stažení celé koncepce je níže pod textem

Město Úvaly se již více let potýká s problémem parkujících osobních automobilů v oblasti u železniční stanice. Důvodem je zde stále výhodná možnost ponechání osobního automobilu a pokračování vlakovými spoji do hlavního města Prahy, kam tito uživatelé osobních automobilů denně dojíždějí převážně za zaměstnáním. Stávající záchytné parkoviště u železniční stanice Úvaly fungující, byť bez oficiálního označení dopravním značením, prakticky na principu P+R a další přilehlé ulice jsou již nyní kapacitně nasyceny osobními automobily při stále více převyšující poptávce a tento problém se postupně přenáší do stále vzdálenějších oblastí od železniční stanice.

Záznam z veřejného projednání záměru regulace parkování v okolí nádraží Úvaly ze dne 4.2.2019

1.1. Cíle předložené koncepce řešení
Za účelem eliminovat všechny negativní jevy vyplývající ze situace popsané výše v souvislosti s každodenním parkováním vozidel, která nepatří rezidentům města Úvaly, v oblasti blízkého okolí železniční stanice Úvaly, byl stanoven níže uvedený obsah předložené koncepce řešení uvedeného problému:

 • analýza stávajícího stavu místních komunikací v oblasti ohraničené ulicemi Jiráskova, Havlíčkova, Nerudova, Jungmannova, Pražská, Raisova, Kožíškova (dále jen „Vinohrady“) a dále v oblasti „Pod tratí“ se zaměřením na (viz kapitola 2.):
 • pasport stávajícího svislého dopravního značení (viz kapitola 2.2.)
 • stanovení stávající maximální legální kapacity parkovacích míst s jejich hypotetickým grafickým vyznačením (viz kapitola 2.3.)
 • doplňující průzkum dopravy v klidu (zaměřený na obsazenost parkovacích míst, obratovost vozidel a délku stání vozidel) v oblasti „Vinohrady“ (viz obr. 1), dále v oblasti „Pod tratí“ (viz obr. 2), a navíc pro ulice Štefánikova a Švermova (viz kapitola 3.)
 • komplexní a podrobný návrh regulace parkování v oblasti ohraničené ulicemi Jiráskova, Havlíčkova, Nerudova, Jungmannova, Pražská, Raisova, Kožíškova a dále v oblasti „Pod tratí“ s cílem zamezení nebo přísné regulace parkování vozidel, která nepatří rezidentům v řešené oblasti s důrazem na zabránění přesunu těchto vozidel jižně od ulice Pražská (viz kapitola 4.)
 • schéma rozmístění jednotlivých zón podle režimu parkování a jeho zpoplatnění (viz kapitola 4.1.)
 • návrh umístění nebo změn svislého dopravního značení v řešené oblasti včetně vyjádření odlišností různých navržených režimů parkování (viz kapitola 4.2.1.)
 • návrh vyznačení příslušných parkovacích míst v řešené oblasti pomocí vodorovného dopravního značení (VDZ) včetně rozlišení navrženého režimu parkování (viz kapitola 4.2.2.)
 • návrh způsobu zpoplatnění parkování ve vybraných úsecích (anebo jiných možností regulace parkování) a jeho kontroly (viz kapitola 4.3.)
 • návrh časové regulace parkování v podzemních garážích nově navrhovaného polyfunkčního objektu na Náměstí Svobody (viz kapitola 5.) s cílem zejména zamezení nebo přísné regulace parkování vozidel, která nepatří zákazníkům ani návštěvníkům ani obyvatelům výše uvedeného objektu (návrh způsobu zpoplatnění parkování a jeho kontroly v závislosti na době stání)
 • schéma upravených tras linek autobusové veřejné hromadné dopravy (dále jen „VHD“ – viz kapitola 6.2.)
  • včetně zřízení zastávky na Náměstí Svobody (viz kapitola 6.2.2.)
  • se zohledněním možnosti obousměrného provozu v oblasti „Pod Tratí“ za účelem objetí železničního přejezdu (viz kapitola 6.2.1.2.)
 • návrh nového autobusového stanoviště (viz kapitola 7.) v místě stávajícího parkoviště P+R u železniční stanice Úvaly určeného pro stávající linky autobusové VHD (včetně posouzení vlečných křivek – viz kapitola 7.4.) za níže uvedených omezujících podmínek:
  • s možností vjezdu i výjezdu na obě strany do ulic Jiráskovy a Klánovické
  • s předpokladem počtu 5 odstavných, 1 – 2 nástupních a 1 – 2 výstupních stání
 • dopravní průzkumy provozu a uživatelů na současném parkovišti P+R na pozemku Českých drah (viz kapitola 8.):
  • průzkum skutečné maximální obsazenosti parkoviště a její porovnání s maximální kapacitou pro případ, že by parkovací místa byla vyznačena vodorovným značením (viz kapitola 8.1.)
  • dopravně sociologický průzkum zaměřený na zjištění zdroje cest parkujících vozidel a na možnou účinnost případných restrikcí s cílem dosáhnout vyššího využívání VHD místo individuální automobilové dopravy při každodenní dojížďce vlakem (viz kapitola 8.2.)
 • návrh parkovacího domu v místě stávajícího parkoviště P + R s až 3 podlažími s kapacitou stejnou nebo vyšší než je stávající parkoviště P + R (viz kapitola 9.)
 • všechna potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, zajištěná zhotovitelem, včetně zapracování do konečného obsahu díla případných připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy (viz kapitola 10.1.)
 • projednání rozpracovaných návrhů řešení s městem a příslušnými komisemi Rady města s výkladem projektanta a zapracování připomínek z projednání do konečného řešení (viz kapitola 10.2.)

Komplexní koncepci včetně všech příloh si můžete stáhnout zde