Komise rady města 2018-2022

Zákon o obcích – výňatek

Hlava V – Orgány zastupitelstva obce a rady obce

§ 122
Komise

(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).

(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

 

Jednací řád komisí rady města je ke stažení zde.

Rada města Úvaly

I.     zřizuje

v souladu s § 122 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jako své iniciativní poradní orgány tyto komise a jmenuje jejich předsedy, členy a  zapisovatele: