Úvaly - město v zeleni

Pasport veřejné zeleně města Úvaly

PASPORT ZELENĚ je základní podklad, který slouží pro správu (management) údržby zeleně. Jedná se o technicko – provozní dokument, který na zvolené ploše zeleně podrobně analyzuje skladbu a zastoupení (počty a plochy) jednotlivých typů vegetačních prvků (tedy „zeleně“).Pasport zeleně zpracoval Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., zahradní architekt města. Pasport zeleně přímo navazuje na již existující dokument Generel zeleně města Úvaly.

Pasport zeleně je členěn na části:
  • Průvodní a technickou zprávu (popis, struktura pasportizované zeleně).
  • Přehledové bilance („výkaz výměr“ – bilance skladby a zastoupení jednotlivých typů vegetačních prvků areálu).
  • Grafickou část = zákres jednotlivých typů vegetačních prvků do podrobné mapy města.

Pasport zeleně poskytuje městu Úvaly podrobnou a detailní informaci a skladbě a množství
vegetačních prvků (zeleně) v předmětném území (tedy o zelení – majetku – kterou vlastní).

Tyto informace jsou zcela nezbytné pro

  1. systémovou a koncepční údržbu zeleně města
  2. představují také zcela základní podklad pro následné strategie, plány rozvoje a management zeleně města Úvaly
  3. stanovení náročnosti a nákladovosti udržovací péče o zeleň a organizační zajištění její údržby.
Využití pasportu zeleně
  • Komplexní přehled spravované zeleně ve zvoleném území
  • bez znalostí přesného zastoupení jednotlivých prvků zeleně ve zvoleném území a znalostí o jejich skutečné rozloze, nemůže být objektivně a koncepčně řešeno technicko – organizační zajištění její údržby. Tyto informace jsou také nezbytné pro vyčíslení náročnosti této náročnosti této údržby, popřípadě pro další strategické rozhodování o zeleni a způsobu její údržby.

Pasport zeleně je: zde ke stažení   zde ke stažení   zde ke stažení