Ozelenění ulice Škvorecká mezi ulicemi U Přeložky a U Hostína

Název projektu Ozelenění ulice Škvorecká mezi ulicemi U Přeložky a U Hostína
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Dne 15.10.2019 usnesením č. R-389/2019 rada města schválila ozelenění ulice Škvorecká
Hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) Celkové předpokládané náklady akce: 103 200,- Kč (včetně DPH)
Termín realizace jaro 2020
Nositel projektu (odbor, osoba) odbor životního prostředí a územního rozvoje
Stručný popis Předmětem dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruovaného chodníku
v ulici Škvorecká ve městě Úvaly.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru. Významné jsou i navazující ekologické, izolační a mikroklimatické funkce navržené zeleně (částečné zachycení dešťových srážek, vliv na „vodní“ a teplotní režim ulice, eliminace prašnosti, částečná eliminace hluku u vyšších keřů, biotop pro živočichy apod.).

Důraz je dále kladen na dlouhodobé snížení časových a finančních nároků pravidelné udržovací péče (tzv. extenzifikace udržovací péče) = po ujmutí rostlin a provedení nezbytné dokončovací a rozvojové péče (po-výsadbová péče), budou navržené vegetační prvky vyžadovat nižší nároky na pravidelnou udržovací péči oproti jiným typům vegetačních prvků.
– Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve VÝKRESE 01.
– Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová 2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.

BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV:
o Celková výměra navržených záhonových výsadeb: 105 m2.

Rozpracovanost realizace společností Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …) Technická zpráva ke stažení zde
Osazovací plán ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name