Úvaly - město v zeleni

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

           

            

Tajemnice MěÚ Úvaly vyhlašuje v souladu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení

 

na pracovní pozici  administrativní a spisový pracovník – asistent/ka vedení města

Místo výkonu práce: Městský úřad Úvaly, město Úvaly

Platová třída odpovídající druhu práce:  8

(řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády  č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)

Sjednaný druh práce: zajišťování administrativních, organizačních a koordinačních činností pro vedení města a tajemníka městského úřadu
Úvazek: plný, pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: od 1.9.2024 nebo dohodou

Nabízíme tyto benefity: příspěvek na stravování, 5 dní zdravotního volna (sick-days) a další dle kolektivní smlouvy

 

Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady (§ 4 zák. č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

–           fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

 

 Požadavky:

–          ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, zaměření na veřejnou správu výhodou

–          velmi dobrá znalost práce na PC

–          výborná znalost českého jazyka a komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu

–          schopnost týmové práce, samostatnost, pečlivost, časová flexibilita

–          praxe ve státní správě či samosprávě a zkušenosti se spisovou službou výhodou

–          řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

 

Přihláška musí obsahovat:

–          jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození

–          státní příslušnost

–          místo trvalého pobytu (kontaktní adresa pokud je odlišná od místa trvalého bydliště)

–          číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,

–          datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

–          životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných

znalostech a dovednostech, týkajících se požadovaných činností

–          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením)

–          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

–          kopie dokladů o dalším vzdělání

Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:

Osobně na podatelně Městského úřadu Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly

nebo poštou na stejnou adresu.

Informace: Jana Tesařová, tajemnice, tel. 281 091 525, 723 040 530

Termín: nejpozději do 31.7.2024 do 12 hodin

Přihlášku podávejte v zalepené obálce označené: „Výběrové řízení – asistent/ka“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Úvaly, IČO 00240931) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 GDPR garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

Jana Tesařová v.r.

vedoucí úřadu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name