Pozvánka na veřejné projednání návrhu změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Úvaly

Pozvánka

na veřejné projednání návrhu změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Úvaly

Zveme občany na veřejné projednání návrhu změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Úvaly,

které se koná ve čtvrtek 11. května 2023 od 17.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou, náměstí Svobody 1570, 250 82  Úvaly.

Pořizovatel oznamuje, že návrh změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Úvaly je vystaven k veřejnému nahlédnutí, a to do 18.5.2023 včetně, na Městském úřadu Úvaly, v sekretariátu starostky města, Arnošta z Pardubic 95, 250 82  Úvaly, a to v úředních hodinách

(Pondělí: 7:30-12:30 a 13:00–18:00 hodin, Středa: 7:30-12:00 a 13:00-17:00 hodin).

Současně je návrh změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Úvaly také zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na oficiálních stránkách města Úvaly http://www.mestouvaly.cz/.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 18.5.2023 včetně, může každý uplatnit připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou ve stejné lhůtě podat námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska.

Veškerá podání je nutno podávat písemnou formou s vlastnoručním podpisem, případně elektronickým podpisem podávajícího na adresu pořizovatele, tj. Městského úřadu Úvaly. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (dle § 52 odst. 3 stavebního zákona).

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name