Úvaly - město v zeleni

Pozvánka na veřejné projednání návrhu změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Úvaly

Pozvánka

na veřejné projednání návrhu změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Úvaly

Zveme občany na veřejné projednání návrhu změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Úvaly,

které se koná ve čtvrtek 27. června 2024 od 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou, Nám. Svobody 1570,

250 82 Úvaly.

 

Pořizovatel oznamuje, že návrh změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Úvaly bude nejpozději

ke dni 28.5.2024 vystaven k veřejnému nahlédnutí, a to do 4.7.2024 včetně, na Městském úřadu

Úvaly, v sekretariátu starostky města, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, a to v úředních hodinách

Pondělí: 7:30-12:00 a 13:00–18:00 hodin, Středa: 7:30-12:00 a 13:00-17:00 hodin, jinak dlepředchozí

telefonické dohody.

 

Současně bude návrh změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Úvaly také zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup na oficiálních stránkách města Úvaly http://www.mestouvaly.cz/.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 4.7.2024 včetně, může každý uplatnit
připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti mohou ve stejné lhůtě podat námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit
údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní ve
stejné lhůtě svá stanoviska.

Veškerá podání je nutno podávat písemnou formou s vlastnoručním podpisem, případně
elektronickým podpisem podávajícího na adresu pořizovatele, tj. Městského úřadu Úvaly. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (dle § 52 odst. 3 stavebního
zákona).

Veřejné projednání bude oznámeno též oficiální veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Úvaly.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name