Úvaly - město v zeleni

Úvaly – Vinice

Hlavním cílem studie Úvaly – Vinice bylo nalézt vhodné funkční a provozní využití řešeného území v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu, polohu v obci, v návaznosti na přírodní prvky.

Název projektu – developerského záměru

Úvaly – Vinice

Investor

soukromí vlastníci, Město Úvaly

Kdy a jak schválen

Územní studie schválena dne 25.4.2014; aktuálně probíhají projektové práce a příprava podkladů pro územní řízení

Předpokládaný termín dokončení

2018

Stručný popis

Jedná se o studii na výstavbu obytné lokality Vinice určené pro zástavbu rodinnými domy městského a příměstského typu individuálními stavebníky.Řešené území se nalézá východně od silnice III/10166 ve směru na Tlustovousy.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Řešené území se nalézá východně od silnice III/10166 ve směru na Tlustovousy. Celý obytný soubor je navržen do stávající krajiny tak, aby působil harmonickým dojmem s citlivou návazností na okolní krajionu. V západní části zasahuje do předmětné lokality ochranné pásmo lesa.Podél komunikace do Tlustovous je v současné době doprovodná zeleň, která bude vhodně doplněna. Návrh jednotlivých parcel vychází z požadavků města, z morfologie terénu a vlastnických vztahů. Pozemky jsou navrženy tak, aby m,ěly výměru nejméně 800 m2.Obytná zástavba je tvořena izolovanými rodinnými domy , kterou doplňuje nízkopodlažní multifunkční dům s vybaveností v parteru, který spolu s navrženou zástavbou vymezuje veřejné prostranství – park s hřištěm, který bude tvořit centrum celého území.Prostor páteřní komunikace bude vybaven prvky s podélným parkováním, které budou doplněny stromořadími a lavičkami.

Rozpracovanost

schválena územní studie

Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

Územní studie ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name