Vodovodní přivaděč

Vodovodní přiváděcí řad Jirny – PČS Fibichova

Navrhovaný záměr výstavby vodovodního řadu z obce Jirny do posilovací čerpací stanice Fibichova představuje změnu technického řešení zásobení obyvatel pitnou vodou připojených na Úvalský vodovod. Důvodem této změny je zhoršený technický stav stávajícího přivaděče, který zapříčiňuje omezení distribuce pitné vody do sítě. S ohledem na důležitost tranzitního řadu do vodojemu Rohožník (v případě poruchy na stávajícím řadu je celá lokalita bez pitné vody), na technický stav potrubí a jeho celkové stáří je navrhována v této lokalitě výstavba nového přiváděcího výtlačného řadu DN 300.

Projektová dokumentace zahrnuje návrh přiváděcího řadu z obce Jirny do PČS Fibichova v dimenzi D315. Dále přiváděcí řad v dimenzi D110, propojující sídelní celky Horoušánky a Horoušany a posílení čerpacích stanic „U Kapličky“ a posilovací čerpací stanice „Fibichova“.

Přiváděcí řad Jirny – PČS Fibichova

Přiváděcí řad je napojen v obci Jirny na stávající přivaděč D355 z VDJ U Kapličky v křížení ulic Zámecká a Alejka. Konec řadu je napojen na stávající výtlačné potrubí před PČS Fibichova. Na přivaděči je za Jirenským potokem navržena vodoměrná šachta, sloužící pro měření odběru pro obce Jirny, Nové Jirny, Horoušánky a Horoušany.

Trasa vodovodního řadu SO 01 je vedena přes katastrální území Jirny a Úvaly u Prahy. Stavbou budou dotčeny silnice II. třídy č. 101 a III. třídy číslo 0116 a 10164, a místní komunikace. Mimo zastavěné území dotčených obcí je vodovod veden v polních a lesních cestách.

V rámci výstavby přiváděcího řadu je návrh a přestrojení dvou armaturních šachet.

Odbočky ze stávajícího řadu (lokalita Úvaly U Horoušánek, Zálesí, Hodov) budou přepojeny na nový řad.

 

Přiváděcí řad do Horoušan

Přiváděcí řad SO 02 je navržen z PE-HD v profilu De 110. Navržený řad propojuje vodovodní síť Horoušánek s vodovodní sítí Horoušan. V obci Horoušánky je napojen na stávající vodovodní síť na konci ulice Průběžná ve směru na Horoušany. V obci Horoušany je napojení na stávající síť navrženo v ulici Melichova v blízkosti cyklostezky. Tímto propojením je umožněno odstavení stávajícího poruchového ocelového řadu DN 300, kterým jsou Horoušany zásobeny nyní. Přiváděcí řad je veden v obcích v silničním pozemku, mimo obce je vodovod veden podél silnice v souběhu s kanalizačním výtlakem.

Čerpací stanice U Kapličky

V objektu vodojemu U Kapličky je navrženo rozšíření stávající automatické čerpací stanice o jedno čerpadlo s frekvenčním měničem pro zajištění potřebného množství pitné vody. Navrhované parametry doplňovaného čerpadla jsou Q = 19 l/s, H = 54 m. Součástí návrhu je přestrojení stávajícího rozvaděče a úpravy na elektroinstalaci.

Posilovací čerpací stanice Fibichova

V objektu posilovací čerpací stanice Fibichova je navrženo rozšíření stávající automatické čerpací stanice o jedno čerpadlo s frekvenčním měničem pro zajištění potřebného množství pitné vody do vodojemu Rohožník. Navrhované parametry doplňovaného čerpadla jsou Q = 16 l/s, H = 64 m. Součástí návrhu je přestrojení stávajícího rozvaděče a úpravy na elektroinstalaci.

Situace ke stažení zde

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name