Výstavba 13 rodinných domů v lokalitě Homolka

Cílem projektu je výstavba 13 rodinných domů o jedné bytové jednotce se zajištěním parkováním vždy dvou aut pro každý dům. Součástí projektu je i realizace příjezdových komunikací, výsadba nové uliční zeleně, vytvoření nového příjezdového povrchu ve spodní části ulice Erbenova podél stávajícího bytového domu č.p. 1392, vytvoření nového a rekonstrukce stávající stanoviště pro tříděný odpad a kultivace okolí stavby včetně výsadby zeleně.

Název projektu – developerského záměru

13 rodinných domů na Homolce

Investor

Homolka Úvaly s.r.o.

Kdy a jak schválen

Projekt byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva města dne 25.6.2020 usnesením číslo Z-42/2020

Předpokládaný termín dokončení

2022

Stručný popis

Společnost Homolka Úvaly s.r.o. má v plánu provést rekultivaci stávající plochy s náletovou zelení, která se nachází pod bytovými domy Homolka a postavit zde 13 rodinných domů. Současně s ohledem na skutečnost, že část této náletové zeleně má nepopiratelnou estetickou i ekologickou hodnotu, se bude tato společnost snažit zachovat maximální množství zeleně, která se v místě nachází.

Investor  a město Úvaly se dohodli na následujících parametrech výstavby:

  1. architektonická i materiálová skladba veřejných prostor bude volena tak, aby se jednalo o reprezentativní vizitku města a  dané lokality. S vodou bude hospodařeno tak, aby se srážkové vody zasakovaly v místě, součásti výstavby bude vysazení pouliční zeleně a vybudování propojovacího chodníčku od budovy stávajících garáží SBD k silnici I/12, kde se nachází místo pro přechází do přírodního parku Králičina.
  2. součástí výstavby bude příspěvek na investiční akce města ve výši 450 000 Kč/1 bytová jednotka, který umožní provést zároveň rekonstrukci komunikace Prokopa Velikého v úseku Maroldova x Raisova
  3. veřejné a soukromé prostory, stavba a její okolí budou realizovány tak, aby zvýšily estetickou i funkční úroveň veřejných prostor a veřejné zeleně v místě včetně výsadby stromů a ušlechtilých travin. Veškerá řešení architektonická i zahradnická budou schvalována městským architektem, zahradním architektem města a příslušnými orgány města

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Projekt se nachází v místě, které umožňuje bytovou zástavbu, v budoucnu je však z větší části určeno jako plocha pro izolační zeleň. Investor využívá možnosti stávajícího územního plánu, který je pro jeho záměry příznivější.

I s ohledem na tyto skutečnosti požaduje město Úvaly, aby byla v maximální míře šetřena místní zeleň a naopak, aby byla dosazena zeleň do nově budovaných komunikací.

Rozpracovanost

Projekt je ve fázi studie, plánovací smlouvu schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25.6.2020. Další fáze projektu budou projednávány v komisích rady města.

Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

Plánovací smlouva je ke stažení zde.
Koordinační situace projektu – viz níže

 

Mgr. Petr Borecký
starosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name