Výstavba základnové stanice CETIN/ T-Mobile na horním Úvaláku

V posledních dnech jsme obdrželi několik nesouhlasných podnětů od obyvatel z lokality Výpustek ve věci plánované výstavby základnové stanice CETIN/T-Mobile na horním Úvaláku.

Nečekali jsme takový rozruch, proto raději shrnujeme podstatné informace zde.

  • Rada města s touto výstavbou na pozemcích města vyslovila souhlas neboť se jedná o výstavbu zařízení moderní telekomunikační infrastruktury, navíc jsme o posílení mobilního signálu dlouhodobě usilovali v zájmu obyvatel města bydlících na Homolce, Horním Úvaláku a Pařezině. Roční nájem za pozemek bude činit 100 000 Kč.
  • Stavba bude trubkový železobetonový stožár o výšce 35 m, outdoorové technologie na ocelovém rámu se stříškou u paty stožáru, oplocení výšky 2 m s ocelovými sloupky a dřevěnými plaňkami hnědé barvy, zpevněné štěrkové plochy uvnitř areálu, štěrkové přístupové komunikace, podzemní elektrické přípojky NN a optické přípojky.
    Nová štěrková přístupová komunikace délky 15 m a šířky 3 m by byla napojena na stávající komunikaci v ul. Pražská novým sjezdem.
  • Výstavba byla projednána s architektem města, který neměl a nemá námitky. Plánované umístění BTS a předpokládanou podobu stožáru najdete na obrázcích.
  • Nová základnová stanice nahradí tu, která byla umístěna na “Domu hrůzy” ve Štefánikově ulici. Stavba nové základnové stanice dramaticky zlepší mobilní signál a internet v lokalitě horní Úvalák, Homolka (dnes jsou největší problémy s kvalitou signálu zejména tam), Pařezina.

K výhradám některých obyvatel bych rád uvedl následující:

  • Zdravotní rizika pro obyvatele lokality nejsou známa.
  • Osvětlení stožáru červenými blikajícími světly je dáno předpisy na ochranu leteckého provozu a je povinné.
  • Výběr lokality probíhal dlouho, řešily se různé varianty, tato vyšla jako nejvhodnější.
  • Dnes prakticky všichni chtějí využívat všech vymožeností moderní civilizace, k nimž patří i rychlý internet a spolehlivé telekomunikační služby, nikdo však nechce mít zařízení potřebná pro jejich provoz ve své blízkosti (princip NIMBY).
Úlohou starosty, rady města a zastupitelů je vždy vážit zájmy jednotlivce a zájmy celku a dle toho hledat řešení.

Z tohoto pohledu jsme došli v radě města jednoznačně k závěru, že daná stavba nijak podstatně nezhorší pohodu bydlení v Úvalech ani v lokalitě Výpustek ani neohrozí zdraví obyvatel města.

Usnesení rady platí a neočekávám, že bychom ho měnili. Své případné připomínky k samotné stavbě mohou sousedé uplatňovat coby případný účastník v rámci územního a stavebního řízení u místního stavebního úřadu.

za radu města

Mgr. Petr Borecký
starosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name