Úvaly - město v zeleni

Zásobník projektů města pro roky 2020 – 2024

Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2020 – 2024

Zastupitelstvo města Úvaly schválilo na svém zasedání dne 23.6.2016 „Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2016 – 2020“. Zásobník projektů pokrýval nejvýznamnější projekty města v oblasti silniční infrastruktury, vodohospodářské infrastruktury, bytového a nebytového hospodářství a životního prostředí.

Celkový objem zásobníku projektů činil 780 mil. Kč, z toho byly úspěšně realizovány projekty v objemu 324 mil. Kč, dotace činily 157 mil. Kč. Projekty ze zásobníku byly mimo dotací financovány především úvěry s tím, že zastupitelstvo v roce 2016 stanovilo jako horní strop pro dluh města na částku 200 mil. Kč, reálně dosáhl dluh města částky 168 mil. Kč k datu 30.9.2019 s tím, že se jedná o strop a nyní bude dluh průběžně umořován s tím, že jednotlivé úvěry budou splatné v letech 2024, 2034 a 2037.

V souvislosti s rozvojem města, tím, že některé prioritní projekty již byly realizovány a některé naopak získaly na větší důležitosti než se před 4 roky jevilo, je potřeba zásobník projektů aktualizovat.

Proto předkládáme zastupitelstvu a veřejnosti Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2020 – 2024.

Celkový objem tohoto zásobníku projektů činí 774 mil. Kč, z toho odhadované dotace činí částku 597 mil. Kč. Prioritní projekty tohoto zásobníku, které tvoří přes 80% výdajů jsou následující:                                                                      

    Náklad
Dotace 
Podíl města
1. Novostavba svazkové základní školy 550 mil. Kč 467 mil. Kč 53 mil. Kč
2. Dostavba mateřské školy   23 mil. Kč   12 mil. Kč 11 mil. Kč
3. Stavba vodovodního bypassu Jiren   55 mil. Kč   46 mil. Kč   9 mil. Kč
4. Výstavba sběrného dvora   15 mil. Kč   13 mil. Kč   2 mil. Kč
5. Autobusový terminál u nádraží   20 mil. Kč   12 mil. Kč   8 mil. Kč
6. Rekonstrukce městských ulic   41 mil. Kč   29 mil. Kč 12 mil. Kč

 

Zásobník projektů obsahuje jak projekty z větší části financované za pomoci dotací, tak projekty financované pouze městem Úvaly. Projekty v zásobníku se dělí do čtyř skupin:

  1. Komunikace: náklady cca 41 mil. Kč, podíl města cca 29 mil. Kč
  2. Chodníky, cyklostezky, křižovatky: náklady cca 23 mil. Kč, podíl města cca 2,5 mil. Kč
  3. Bytový fond: náklady cca 10 mil. Kč, podíl města cca 7,5 mil. Kč
  4. Životní prostředí: náklady cca 106 mil. Kč, podíl města cca 30 mil. Kč
  5. Nebytový fond (zejména jde o investice v oblasti školství): náklady 594 mil. Kč, podíl města cca 78 mil. Kč

Realizace je rozvržena do let 2020 – 2024 a je vázána na aktuální rozpočtové období Evropské unie i na připravovaná nová pravidla EU.

Zásobník projektů města navazuje na stávající platný Strategický rozvojový plán města a na Integrovaný plán rozvoje města.

Financování

Zásobník projektů pro roky 2016 – 2020 byl financován především úvěry, což vedlo k nárůstu finančního dluhu města, který se zvýšil z částky 77 mil. Kč v roce 2016 na 168 mil. Kč ke 30.9.2019. Dluhová služba dosáhla výše 16.6%, zadlužení z pohledu zákona o rozpočtové odpovědnosti dosáhlo částky 152% (zákon stanoví maximální hranici 60% z průměru příjmů města za poslední čtyři roky). Z pohledu bank je přesto hospodaření města bezpečné a stále zde existuje prostor pro dodatečné úvěrové financování ve výši cca 30 – 40 mil. Kč. Je třeba konstatovat, že na každou korunu dluhu se zvýšil majetek města o další téměř 3 Kč

Oproti minulým letům však nenavrhujeme financování prostřednictvím úvěrů, ale vícezdrojové financování. Zdroje na financování projektů ze zásobníků předpokládáme v horizontu příštích 4 let následující:

  1. standardní rozpočtové zdroje města, cca 60 mil. Kč
  2. příspěvky stavebníků a developerů novostaveb na infrastrukturu, cca 58 mil. Kč
  3. prodej 50% pozemků na Vinici a prodej pozemků v Cukrovaru, cca 35 mil. Kč
  4. dodatečný výnos z daně z nemovitosti v případě zvýšení koeficientu 3 na koeficient 5, cca 20 mil. Kč
  5. navýšený výnos z bytového hospodářství, cca 5 mil. Kč

V případě, že se některý z výše uvedených příjmů nepodaří realizovat v plánované výši, bude potřeba v daném rozsahu omezit nebo zcela zastavit realizaci vybraných projektů ze Zásobníku projektů.

Zásobník projektů není uzavřeným dokumentem a bude průběžně na základě projednání v orgánech města  a v diskusi s veřejností aktualizován a doplňován.

Aktualizovaný zásobník projektů Úval pro roky 2020 – 2024 aktualizovaný ke dni 20.4.2022 si můžete stáhnout zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name