Závěrečný účet města Úvaly a zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2020

Podstatou závěrečného účtu města je zhodnotit čerpání finančních prostředků na základě schváleného rozpočtu a dalších následných rozpočtových opatřeních schválených v roce 2020. Celkem bylo schváleno 5 rozpočtových opatření, poslední 5. RO odpovídá skutečnému čerpání v roce 2020.

Celkové příjmy 184 474 882,- Kč
daňové příjmy 123 252 648,- Kč
nedaňové příjmy 36 574 162,- Kč
přijaté transfery (dotace) 47 259 448,- Kč
Nejvyšší část příjmů činí daňové příjmy. Daň z nemovitosti je používána na rekonstrukci infrastruktury města.

Celkové výdaje 166 296 568,- Kč
běžné výdaje 121 936 969,- Kč
kapitálové výdaje 44 359 598,- Kč
Úvěr byl čerpán ve výši 15 000 000,- a 2 500 000,- a splátky úvěrů činily 16 104 383,- Kč.
Nejvyšší část běžných nákladů tvoří mzdové náklady spolu s odvody a pojištěním, opravy a udržování, nákup služeb a nákup energií. Kapitálové výdaje jsou nejvyšší na položce 6121, která je vázána na PD a samotné stavby v celkové hodnotě investičního majetku ve výši 30 442 610,- Kč.
Další výraznou položkou je neinvestiční příspěvek pro zřízené příspěvkové organizace městem a to 43 695 778,- Kč, investiční příspěvek TS 2 930 000,- Kč

Zůstatek na účtech města ke dni 31.12.2020 činil 25 275 562,- Kč.
Z důvodu úmrtí auditora bylo vyhlášeno poptávkové řízením na výběr společnosti, která by přezkoumání hospodaření provedla. Vybrána byla společnost s.r.o. ATLAS audit, Čelákovice. Dle zprávy auditora není námitek proti vedení účetnictví a hospodaření města, které je v souladu s
příslušnými právními normami. Nebyly zjištěny chyby, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Auditor ve zprávě popsal i rozpočtovou odpovědnost města Úvaly, podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky činí 95,39%.

Závěrečný účet 2020

Zpráva auditora

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name