Lávka pro pěší přes silnici I/12 v Úvalech

Důvod vyřazení: příliš nákladné řešení v porovnání s řešením spočívajícím v rozdělení stávající komunikace ochranným ostrůvkem uprostřed silnice.

 

Název projektu – investiční akce

Lávka pro pěší a cyklisty přes I/12

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Navržená studie lávky přes I/12 byla schválena Komisí pro výstavbu, územní plánování a investice dne 24.6.2015

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

13 – 14 mil. Kč

Předpokládaný termín

Realizace koncem roku 2018 při schválení dotace

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí a územního rozvoje – Riegerova 897, Úvaly

Stručný popis

Přemostění silnice I/12 v úseku ulice Lužická

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Lávka překlene silnici I/12 ve městě Úvaly v místě stávajícího přechodu pro chodce. Na pravé straně ve směru staničení silnice I/12 je prostor pro budování lávky a nástupních ramp značně omezen. Nachází se zde příjezdová komunikace, která je rovnoběžná se silnicí I/12 a v těsné blízkosti se také nachází výstavba rodinných domů. Na levé straně je terén nezastavěn a pozvolně klesá směrem od lávky. Nachází se tam pouze náletová zeleň.Silnice je v místě přemostění vedena v zářezu s hloubkou cca 2 metry. Lávku je nutno provést nad silnicí ve výšce, která umožňuje bezpečný průjezd všech vozidel (požadovaný průjezdný profil 4,80m a 0,15m rezerva). Z toho plyne výška nad okolním terénem cca 3 metry.

Rozpracovanost

Projektová studie

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Projektová studie lávky

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name