Úvaly - město v zeleni

Pečovatelská služba

Poslání
Posláním Pečovatelské služby města Úvaly je podpora či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů a ve středisku osobní hygieny, podporuje uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, a tím zachovat vazby na své přirozené prostředí, rodinu, přátelé, žít důstojně, zapojovat se do běžného života společnosti a oddálit umístění uživatelů do ústavní péče či do domova seniorů.
Posláním služby je vést a podporovat uživatele k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost.
Naše služby poskytujeme občanům Úval a dále občanům obcí jejichž Obecní úřady uzavřely Smlouvu o zabezpečení poskytování pečovatelské služby s Městským úřadem Úvaly  

Cíle
Cíle Pečovatelské služby Úvaly vyplývají z jejího poslání, tj. poskytovat podporu uživatelům, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít běžným způsobem života, podporovat jejich soběstačnost a zvyklosti a usnadnit jim tak život v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku stáří nebo nemoci a mohli si tak zachovat celoživotní sociální a společenské vazby. Pečovatelská služba  je pro uživatele proto, aby se postarala o jeho osobu a domácnost, zajistila mu stravu a pomohla s osobní hygienou a pomohla i při zprostředkování a zapojování se do společenských a zájmových činností.

Zásady
Pečovatelská služba Úvaly je poskytována profesionálním týmem  pracovníků, kteří se průběžně vzdělávají, respektují přání, požadavky a vůli uživatelů, zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, bezodkladně reagují na vzniklé situace a změny, dodržují základní zásady lidských práv a svobod a musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů.
Sociální služby se  poskytují bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, sexuální orientaci a náboženské vyznání uživatele. Pečovatelská  služba  Úvaly podporuje samostatnost, soběstačnost a nezávislost uživatelů.

Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením
senioři
osoby s chronickým onemocněním
rodiny s dětmi do 18 let

Věková struktura
bez omezení věku

Cílovou skupinou nejsou 

  • osoby vyžadující dohled či péči 24 hodin denně
  • osoby s infekčním onemocněním, kterým byla nařízena karanténa
  • osoby postižené psychózami a jinými psychiatrickými poruchami v akutní fázi, které pod jejich vlivem ohrožují sebe nebo své okolí
     

Registrace
Městský úřad Úvaly – správní odbor – pečovatelská služba byla rozhodnutím (č.j.: 43/81604/2007/SOC/KU) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 6.6.2007.